Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • 2004


 • Authors: Lê Hồng Hạnh (2004)

 • Electronic Resources; Tìm hiểu về luật doanh nghiệp và luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003. Phân tích một vài khía cạnh của luật doanh nghiệp nhà nước 2003 so với luật doanh nghiệp nhà nước năm 1995 và với chủ chương chính sách của Đảng về cải cách loại hình doanh nghiệp này: Cách tiếp cận đối với doanh nghiệp nhà nước; quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước; tác động tới việc cổ phần hóa; về khía cạnh kỹ thuật lập pháp. Toàn bộ những phân tích mang tích khái quát trên cho thấy luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003 chưa thực sự tao ra được một nền tảng pháp lý vững chắc cho cải cách doanh nghiệp nhà nước

 • Tạp chí


 • Authors: Lê Hồng Hạnh (1996)

 • Vốn của công ty là cơ sở vật chất cho hoạt động của nó. Có thể nói sự tồn tại và tin cậy của một công ty trước các đối tác phụ thuộc vào cấu trúc vốn và tư cách pháp lý của công ty. Thông thường vốn công ty được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau. Công ty có thể có vốn cơ hữu của mình và vốn trích lại từ lợi nhuận.

 • Tạp chí


 • Authors: Lê Hồng Hạnh

 • Bài viết đưa ra những so sánh khái quát về một số loại hình doanh nghiệp theo pháp luật VIệt Nam và pháp luật Mỹ, nhằm tạo ra những cơ sở bước đầu cho việc nghiên cứu sâu các loại hình doanh nghiệp cụ thể.

 • previous
 • 1
 • next