Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Authors: Huỳnh Thị Trúc Linh (2016)

 • Bài viết đề cập đến: (1) Định nghĩa cổ đông thiểu số của công ty cổ phần tại Việt Nam hiện nay. (2) Cơ chế bảo vệ cổ đông thiểu số theo quy định hiện hành và thực tiễn áp dụng. (3) Giải pháp hoàn thiện cơ chế bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần. • Authors: Bùi Thị Thanh Thảo (2014)

 • Phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành về quyền định đoạt phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên gồm : những vấn đề chung liên quan đền quyền định đoạt phần vốn góp; các quy định cụ thể đối với chuyển nhượng và trả nợ bằng phần vốn góp. Đưa ra một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho Luật Doanh nghiệp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan đến vấn đề này

 • Tạp chí


 • Authors: Vũ Đặng Hải Yến (2004)

 • Bài viết đề cập đến một số vấn đề về hướng hoàn thiện pháp luật liên quan đến công ty hợp danh ở Việt Nam hiện nay, bao gồm: (1) Sửa đổi các quy định pháp luật liên quan nhằm tạo điều kiện cho công ty hợp danh được tham gia một cách rộng rãi vào tất cả các hoạt động kinh doanh. (2) Phân chia rõ ràng hai loại công ty hợp danh. (3) Quy định rõ một số vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn. (4) Bổ sung thêm một số quy định liên quan đến vấn đề thừa kế phần vốn của thành viên đã chết hoặc mất tích.

 • Sách


 •  (2016)

 • Cuốn sách tập trung phân tích các vấn đề pháp lý chung và áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp; các vấn đề pháp lý áp dụng chủ yếu cho công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; trình bày các vấn đề pháp lý áp dụng riêng cho công ty đại chúng. Tác giả cũng đồng thời trình bày các vấn đề pháp lý trong tổng thể hệ thống các nguồn của pháp luật doanh nghiệp cũng như môi trường pháp lý và kinh doanh đang liên tục thay đổi tại Việt Nam, đặc biệt là xu hướng hình sự hóa các quan hệ thương mại và trách nhiệm hình sự trong giao dịch của doanh nghiệp.