Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Viết Tý (2007)

 • Nghiên cứu pháp luật doanh nghiệp của một số nước trên thế giới. Ứng dụng luật so sánh trong quá trình xây dựng luật doanh nghiệp ở nước ta biểu hiện cụ thể ở hai nội dung cơ bản đó là việc xác định các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở nước ta và cơ chế quản lý của các loại hình doanh nghiệp.

 • Tạp chí


 • Lê Đình Vinh (2004)

 • Bài viết đưa ra một số giải pháp khác nhau để tiếp cận và giải quyết vấn đề kiểm soát các giao dịch tư lợi: (1) Pháp luật cấm những người quản lý công ty và những người có liên quan của họ thiết lập giao dịch với công ty và cấm công ty giao dịch với công ty khác mà ở đó cổ đông hoặc người quản lý công ty có lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp. (2) Cho phép các chủ thể ...

 • 2010


 • Nguyễn Đức Minh (2010)

 • Nhà nước hay doanh nghiệp có trách nhiệm đối với quyền con người? -- Tại sao đòi hỏi doanh nghiệp có trách nhiệm đối với quyền con người -- Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với quyền con người theo quy định quốc tế -- Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với quyền con người ở Việt Nam -- Một vài nhận xét, kiến nghị.

 • 1997


 • Nguyễn Như Phát (1997)

 • Quan niệm về doanh nghiệp và doanh nghiệp nhà nước -- Vấn đề về tư cách pháp nhân của doanh nghiệp nhà nước -- Vấn đề phân chia quyền lực ở doanh nghiệp nhà nước --