Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2014


 • Authors: Nguyễn Thị Lan Hương (2014)

 • Luật Doanh nghiệp 2005 đã không ngăn chặn được tình trạng lạm quyền của cổ đông chi phối trong quyết định các vấn đề kinh doanh, sử dụng vốn và tài sản, phân chia lợi nhuận …, làm ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông thiểu số. Ngoài ra, tình trạng trống rỗng vốn do sở hữu chéo giữa các công ty đang đe dọa sự ổn định và an toàn của các doanh nghiệp, trong đó có các công ty cổ phần (CTCP). Luật Chứng khoán 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2010) ghi nhận nguyên tắc đối xử công bằng giữa các cổ đông. Mặc dù nguyên tắc này chưa được nghi nhận trong Luật Doang nghiệp, nhưng là một kinh nghiệm tốt cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp 2005. Từ việc phân tích biểu hiện của nguyên tắc đối xử công...

 • 2014


 • Authors: Trương Vĩnh Xuân (2014)

 • Quyền tự do kinh doanh là một trong những quyền cơ bản của công dân. Công dân có nhiều cách khác nhau thực hiện quyền đó, trong đó có quyền thành lập doanh nghiệp để tiến hành các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, các điều kiện thành lập doanh nghiệp vẫn còn nhiều vướng mắc, bất cập gây khó khăn cho việc thực hiện quyền tự do kinh doanh như hệ thống ngành nghề kinh doanh chưa đầy đủ, việc đặt tên doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, nhất là tên doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa thống nhất một đầu mối, ... Do vậy, cần phải có sự bổ sung, sửa đổi hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến điều kiện đăng ký thành lậ...

 • Tạp chí


 • Authors: Trần Huỳnh Thanh Nghị (2011)

 • Nghiên cứu vị trí và vai trò của vốn pháp định trong pháp luật doanh nghiệp các nước; Vốn pháp định trong pháp luật doanh nghiệp Việt Nam - Những điểm tương đồng và khác biệt với pháp luật một số nước trên thế giới, từ đó hy vọng các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam sớm có biện pháp hoàn thiện pháp luật doanh nghiệp nói chung và quy định vốn pháp định nói riêng trong thời gian tới.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Minh Hằng (2006)

 • Bài viết đề cập một số vấn đề về chào bán cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2005 trong mối liên hệ với Luật chứng khoán 2006. Luật chứng khoán năm 2006 đã bổ sung và cụ thể hoá các quy định của Luật doanh nghiệp 2005 để đạt đến sự thống nhất đồng bộ của việc điều chỉnh hoạt động chào bán chứng khoán của công ty cổ phần, cho dù công ty cổ phần lựa chọn hình thức chào bán chứng khoán riêng lẻ hay chào bán chứng khoán ra công chúng.

 • Tạp chí


 • Authors: Vũ Đặng Hải Yến (2004)

 • Bài viết đề cập đến một số vấn đề về hướng hoàn thiện pháp luật liên quan đến công ty hợp danh ở Việt Nam hiện nay, bao gồm: (1) Sửa đổi các quy định pháp luật liên quan nhằm tạo điều kiện cho công ty hợp danh được tham gia một cách rộng rãi vào tất cả các hoạt động kinh doanh. (2) Phân chia rõ ràng hai loại công ty hợp danh. (3) Quy định rõ một số vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn. (4) Bổ sung thêm một số quy định liên quan đến vấn đề thừa kế phần vốn của thành viên đã chết hoặc mất tích.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Viết Tý (2007)

 • Nghiên cứu pháp luật doanh nghiệp của một số nước trên thế giới. Ứng dụng luật so sánh trong quá trình xây dựng luật doanh nghiệp ở nước ta biểu hiện cụ thể ở hai nội dung cơ bản đó là việc xác định các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở nước ta và cơ chế quản lý của các loại hình doanh nghiệp.

 • 2005


 • Authors: Nguyễn Như Phát (2005)

 • Về tính thống nhất của pháp luật doanh nghiệp và nhu cầu ban hành Luật Doanh nghiệp (thống nhất) -- Một số ý kiến cụ thể về Dự thảo Luật Doanh nghiệp (thống nhất): Cần thừa nhận công ty thực tế; xem lại vấn đề áp dụng pháp luật có liên quan (Điều 2 - Dự thảo); vấn đề pháp nhân và công ty hợp danh.