Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2010


 • Nguyễn Đức Minh (2010)

 • Nhà nước hay doanh nghiệp có trách nhiệm đối với quyền con người? -- Tại sao đòi hỏi doanh nghiệp có trách nhiệm đối với quyền con người -- Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với quyền con người theo quy định quốc tế -- Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với quyền con người ở Việt Nam -- Một vài nhận xét, kiến nghị.

 • 1997


 • Nguyễn Như Phát (1997)

 • Quan niệm về doanh nghiệp và doanh nghiệp nhà nước -- Vấn đề về tư cách pháp nhân của doanh nghiệp nhà nước -- Vấn đề phân chia quyền lực ở doanh nghiệp nhà nước --

 • 1999


 • Nguyễn Như Phát (1999)

 • Nghiên cứu theo hướng nhà nước và doanh nghiệp nhà nước là hai chủ thể pháp luật độc lập và mối quan hệ pháp lý giữa chúng giống như mối quan hệ giữa thành viên công ty và công ty. Tìm hiểu vấn đề về quyền và nghĩa vụ qua lại của nhà nước và Doanh nghiệp nhà nước liên quan đến quá trình hình thành và vận động vốn điều lệ của doanh nghiệp. Đưa ra một số ý kiến về việc hu...

 • 1999


 • Ngô Huy Cương (1999)

 • Tìm hiểu bản chất pháp lý của công ty, trình bày những nội dung cơ bản về công ty theo quan niệm “công ty là khế ước”. Trình bày vấn đề góp vốn trong công ty. Nghiên cứu vấn đề quản lý trong công ty

 • 1999


 • Bùi Nguyên Khánh (1999)

 • Về khái niệm cổ phần và cổ phiếu – Về đối tượng không được thành lập, góp vốn và quản lý công ty – Hợp đồng được giao kết trước khi đăng ký kinh doanh của công ty – Về điều lệ của công ty – Về hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty

 • 1999


 • Trần Lê Hồng (1999)

 • Trình bày thực trạng pháp lý của hoạt động mua bán doanh nghiệp ở Việt Nam. Nghiên cứu một số vấn đề và đề xuất về việc điều chỉnh pháp luật hoạt động mua bán doanh nghiệp: Vị trí của việc bán doanh nghiệp trong pháp luật Việt Nam; Đối tượng mua bán (phạm vi áp dụng mua bán doanh nghiệp); Quan hệ của bên thứ ba trong hợp đồng mua bán doanh nghiệp…