Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Văn bản pháp luật


  • Quốc hội (2020-06-17)

  • Luật Doanh nghiệp (Luật số: 59/2020/QH14) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020. Luật gồm 10 chương, 218 điều quy định những điều khoản chi tiết liên quan đến doanh nghiệp: Trách nhiệm các cơ quan quản lý nhà nước, Phá sản doanh nghiệp, Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,...

  • previous
  • 1
  • next