Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2013


 • Authors: Nguyễn Như Phát (2013)

 • Sự hiện diện của doanh nghiệp có thể kéo theo những nguy cơ tiềm tàng về suy thoái đạo đức, những vấn đề tiêu cực trong xã hội và phát triển không bền vững. Trước sự lên tiếng và sức ép của cộng đồng xã họi, vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đã xuất hiện và trở thành mối quan tâm chung của nhân loại. Bài viết đề cập nguồn gốc, khái niệm và nội dung của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

 • 2014


 • Authors: Đặng Trung Dũng (2014)

 • Bài viết đưa ra định nghĩa cơ bản về "trách nhiệm xã hội doanh nghiệp" cũng như nhận thức cơ bản về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và việc thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tại Việt Nam

 • Tài liệu tham khảo khác


 •  (2019-07-05)

 • Bài viết đã làm rõ khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với lao động nữ, cũng như phân tích nội dung trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với lao động nữ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Quan trọng hơn cả, bài viết đã tập trung nghiên cứu những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với lao động nữ. Từ đó, đưa ra các giải pháp để khắc phục những hạn chế, tồn tại đã nêu và nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với lao động nữ trong quá trình sử dụng lao động nữ làm việc cho doanh nghiệp.

 • Bài trích


 •  (2020-06)

 • Bài viết này nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng trách nhiệm xã hội (TNXH) của doanh nghiệp đối với thù lao lao động tại các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trình độ thấp. Nghiên cứu thực hiện điều tra tại 20 doanh nghiệp trong các ngành dệt may và chế biến thuỷ sản, với các yếu tố tiền lương, tiền thưởng, các chế độ phúc lợi, đầu tư cải thiện an toàn vệ sinh lao động, tạo cơ hội đào tạo thăng tiến. Nghiên cứu tiến hành phân tích 60 phiếu thu thập đạt yêu cầu. Kết quả phân tích thống kê mô tả các yếu tố tiền lương, tiền thưởng tại các doanh nghiệp nêu trên cho thấy: i) Đa số các doanh nghiệp thực hiện khá tốt trách nhiệm về tiền lương, an toàn lao động; ii) vẫn còn tồn tại hiện tượn...

 • Luận án


 •  (2020)

 • Trên cơ sở các phân tích, đánh giá về việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) của doanh nghiệp FDI ở Việt Nam ở chương 3, phân tích bối cảnh kinh tế xã hội trong nước và thế giới đối với việc thực hiện CSR của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam và mục tiêu, định hướng thực hiện CSR của doanh nghiệp FDI trong thời gian tới, tác giả đã đề xuất hai nhóm giải pháp vĩ mô và vi mô có hệ thống, có tính khả thi cao nhằm nâng cao việc thực hiện CSR của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.

 • Luận án


 •  (2018)

 • Nghiên cứu mối quan hệ giữa việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhằm giải quyết các mục tiêu cụ thể sau: Mục tiêu 1: Khám phá lý thuyết về mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, các nhân tố cấu thành mối quan hệ này. Mục tiêu 2: Xây dựng và kiểm định mô hình lý thuyết mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Mục tiêu 3: Kiểm định mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, kiểm định sự khác biệt giữa quy mô doanh nghiệp về mối quan hệ này. Mục tiêu 4: Đưa ra được những hàm ý quản trị liên quan đến việc thực hiện ...