Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Sách


  • Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2019)

  • Tài liệu đề cập đến tổng quan lý thuyết về công nghiệp 4.0 và vai trò của doanh nghiệp Nhà nước (DNNN); khung pháp luật, chính sách về vai trò, mục tiêu của DNNN trong CN 4.0; thực trạng mức độ sẵn sàng của DNNN trong công nghiệp, từ đó đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm thúc đẩy DNNN trưởng thành trong CN 4.0.

  • previous
  • 1
  • next