Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 6-2011


 • Authors: Quỹ Châu Á (2011)

 • Đánh giá tập trung những nội dung cụ thể sau đây: (i) Mức độ rủi ro của các DN trên địa bàn Nghệ An, Đà Nẵng và Khánh Hòa; nhận thức của DN về QLRRTT, mức độ sẵn sàng và khả năng ứng phó của DN; (ii) Xác định nhu cầu đào tạo và nâng cao năng lực của các DNNVV về QLRRTT. Khảo sát được tập trung vào 03 nhóm đối tượng, bao gồm: (i) các DNNVV hoạt động tập trung vào nhóm ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ, thủy sản và bảo hiểm trên địa bàn 3 tỉnh; (ii) Các hiệp hội DN và chi nhánh VCCI đóng tại 3 Tỉnh; (iii) Cơ quan quản lý nhà nước về QLRRTT từ trung ương đến địa phương. Khảo sát được thực hiện bằng các hình thức khác nhau, bao gồm nghiên cứu tài liệu, gửi phiếu điều tra tới 1000 DN, ph...

 • 2011


 • Authors: Lưu Minh Đức; Nguyễn Minh Thảo; Nguyễn Đình Cung; Nguyễn Thị Tuệ Anh; Lê Phan (2011)

 • Báo cáo được trình bày trong năm phần. Phần thứ nhất tổng quan hoạt động xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2001-2010. Phần thứ hai trình bày một số chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp xuất khẩu. Phần thứ ba phân tích tổng quan các doanh nghiệp xuất khẩu trong ba ngành lựa chọn, gồm may mặc, thủy sản và điện tử. Phần thứ tư phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu qua kết quả điều tra doanh nghiệp xuất khẩu. Và cuối cùng là kết luận và kiến nghị.

 • Luận án


 • Authors: Đinh Thị Hồng Duyên;  Advisor: PGS.TS Vũ Hoàng Ngân (2015)

 • Luận án bổ sung và xây dựng thêm một biến mới cho thang đo hiệu quả đào tạo trong mô hình nghiên cứu tác động của các nhân tố tới hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp nội dung số. Luận án đề xuất mô hình nghiên cứu có điều chỉnh để đánh giá những nhân tố tác động đến hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nội dung số ở Việt Nam. Luận án đề xuất cần kiểm soát chặt chẽ nhân tố động lực của người lao động, bao gồm cả tác động tài chính và phi tài chính, bởi vì khi người lao động có động lực học tập, họ sẽ chủ động tham gia các hoạt động đào tạo và chuyển được những kiến thức, kỹ năng học tập vào trong công việc, tác động tích cực...

 • 2014


 • Authors: Đặng Trung Dũng (2014)

 • Bài viết đưa ra định nghĩa cơ bản về "trách nhiệm xã hội doanh nghiệp" cũng như nhận thức cơ bản về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và việc thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tại Việt Nam

 • Sách


 •  (2022)

 • Cuốn sách cung cấp thông tin cho người đọc về: Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về thể chế hỗ trợ đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp và vừa (DNNVV); Phân tích, đánh giá thực trạng thể chế hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ tại Việt Nam trong giai đoạn 2010-2020, làm rõ điểm tích cực và hạn chế; Từ đó, đề xuất những định hướng, giải pháp chính sách xây dựng, hoàn thiện thể chế hỗ trợ đổi mới công nghệ cho DNNVV ở Việt Nam trong bối cảnh mới.

 • Sách


 •  (2022)

 • Nội dung ấn phẩm gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển hợp tác xã của cả nước và các địa phương giai đoạn 2016-2020, gồm 3 phần đề cập: Bối cảnh và tình hình phát triển hợp tác xã Việt Nam; Bộ tiêu chí đánh giá phát triển hợp tác xã của cả nước; Bộ tiêu chí đánh giá phát triển hợp tác xã của các địa phương giai đoạn 2016-2020.

 • Sách


 •  (2020)

 • Nội dung gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương giai đoạn 2016-2019, gồm 6 phần: Bối cảnh phát triển doanh nghiệp năm 2019; Tổng quan phát triển doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 và giai đoạn 2016-2019; Một số nét chủ yếu về doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và giai đoạn 2016-2018; Đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp; Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp năm 2019 và giai đoạn 2016-2019 (Toàn quốc); Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp năm 2019 và giai đoạn 2016-2019 (Địa phương).