Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 •  (2023-02-04)

 • Bài viết đánh giá việc tham gia AEC mang lại cơ hội nhưng cũng đặt ra những thách thức cho kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Để gia nhập thành công AEC, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cần có sự nhìn nhận đúng mức về vai trò và tác động của AEC để có phương án chủ động khai thác cơ hội và ứng phó linh hoạt với thách thức.

 • Bài trích


 •  (2023-02-04)

 • Bài viết nhận định cần tiếp tục sắp xếp, đổi mới mạnh mẽ doanh nghiệp nhà nước, giữ vững vai trò nòng cốt, là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước điều tiết nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô. Đồng thời với việc mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp, phải tăng cường vai trò và sự giám sát, kiểm tra của đại diện chủ sở hữu nhà nước, nhất là trong việc phê duyệt điều lệ, quyết định chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh, quản lý vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

 • Bài trích


 •  (2023-02-04)

 • Bài viết nhận định hệ thống thông tin kế toán bao gồm các thành phần cấu thành hệ thống được tổ chức khoa học nhằm thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin kế toán cho các đối tượng sử dụng thông tin khác nhau trong và ngoài doanh nghiệp. Tuy nhiên, quá trình vận hành hệ thống này lại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, vì vậy kiểm soát hệ thống là một trong những khâu không thể thiếu.

 • Bài trích


 •  (2023-02-04)

 • Bài viết nhận định tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, sử dụng là cơ sở vật chất quan trọng để thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cho xã hội, đồng thời là nguồn lực to lớn góp phần bảo đảm và nâng cao tự chủ tài chính của các đơn vị. Đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng nhằm quản lý chặt chẽ và khai thác có hiệu quả nguồn lực từ tài sản công là giải pháp quan trọng để thực hiện thành công Nghị quyết 19/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương.

 • Bài trích


 •  (2023-02-04)

 • Bài viết kết luận những đòi hỏi của phát triển nền kinh tế thị trường và mở cửa, hội nhập quốc tế đặt ra những đòi hỏi khách quan đối với Việt Nam phải tiến hành công cuộc cải cách và hiện đại hoá nền hành chính nhà nước nhằm tạo lập một nền hành chính hiện đại, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường, đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách kinh tế, phát huy dân chủ xã hội và hội nhập quốc tế, hướng tới đáp ứng những yêu cầu của phát triển nền kinh tế tri thức.

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2021)

 • Báo cáo điểm lại một số quy định pháp luật tác động đến doanh nghiệp trong năm 2021. Nhóm nghiên cứu lựa chọn những quy định/vấn đề có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để phân tích, bình luận. Ngoài ra, Báo cáo cũng phân tích chuyên sâu một số vấn đề pháp luật tác động đến môi trường đầu tư kinh doanh.

 • Bài trích


 •  (2023-02-04)

 • Để tăng cường năng lực cạnh tranh, nhiều quốc gia đã chuyển đổi chiến lược phát triển kinh tế của mình theo hướng xây dựng nền kinh tế tri thức, công nghệ với trọng tâm khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới và sáng tạo. Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển hoạt động khởi nghiệp của các quốc gia đi trước là điều cần thiết. Bài viết phân tích những chính sách hỗ trợ quá trình xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của Hàn Quốc, từ đó rút ra một số gợi ý chính sách cho Việt Nam.

 • Bài trích


 •  (2023-02-04)

 • Trong thực tế, hầu hết doanh nghiệp đều cần báo cáo tình hình tài chính của mình, nên việc cung cấp các thông tin này là công việc của kế toán tài chính… Bài viết trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác tài chính trong doanh nghiệp, nhằm làm rõ các vấn đề liên quan đến công tác này.

 • Bài trích


 •  (2023-02-04)

 • Thẻ điểm cân bằng là một trong những phương pháp quản trị hiện đại và là công cụ được vận dụng nhiều trong các tổ chức khi xây dựng chiến lược hoạt động trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ. Trên cơ sở tổng hợp các nguồn tài liệu khác nhau, bài viết trình bày khái quát các đặc điểm chính của thẻ điểm cân bằng như vai trò, nội dung và quy trình thiết kế thẻ điểm cân bằng trong một tổ chức nhằm mục đích cung cấp thêm kiến thức và phương pháp để các nhà quản trị và nhân viên trong tổ chức vận dụng vào xây dựng chiến lược và quản trị hoạt động của tổ chức mình.