Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Vũ Xuân Thủy;  Advisor:PGS, TS. Nguyễn Văn Thanh; PGS, TS. Lê Thị Kim Nhung (2019-03-25)

 • Luận án nghiên cứu lý thuyết các mô hình chính sách chi trả cho nhà quản lý trong các CTCP và khảo sát thực trạng chính sách chi trả cho nhà quản lý của các CTCP niêm yết tại Việt Nam; đề xuất mô hình và các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách chi trả cho nhà quản lý trong các CTCP ở Việt Nam.

 • Bài trích


 • Vũ Quang, Nguyễn Văn Lâm (2019-07)

 • Quyền tiếp cận thông tin là một trong các quyền cơ bản và quan trọng của cố đông trong công ty cổ phần. Theo đó, cổ đông có quyền được đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp thông tin về hoạt động kinh doanh của công ty để thực hiện việc theo dõi giám sát với tư cách là chủ sở hữu công ty. Bài viết phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về quyền tiếp cận thông&...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Vân Anh (1997)

 • Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước là chủ trương của Đảng và nhà nước ta nhằm đa dạng hoá hình thức sở hữu trong doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu quả của loại hình doanh nghiệp này. Phân tích một vài đặc điểm của hình thức cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở nước ta để thấy rõ được vấn đề.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Như Chính (2009)

 • Bài viết tìm hiểu về OECD và các nguyên tắc quản trị công ty mang tính toàn cầu; Bình luận thực tiễn pháp luật Việt Nam theo nguyên tắc quản trị công ty của OECD về đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các chức năng sở hữu chính; Đưa ra một số khuyến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật về đảm bảo quyền lợi của cổ đông công ty cổ phần theo những nguyên tắc quản trị công ty của&...

 • 2013


 • Cao Đình Lành (2013)

 • Bài viết phân tích và làm rõ những vấn đề pháp lý về quyền của cổ đông thiểu số trong hoạt động mua bán, sáp nhập công ty cổ phần ở Việt Nam theo các nhóm quyền: Quyền kinh tế. Quyền tham gia quản lý công ty. Quyền được thông tin và Quyền yêu cầu trọng tài hoặc tòa án bảo vệ quyền lợi. Trên cơ sở những phân tích và lập luận của mình, tác giả đề xuất một số kiến nghị hoàn ...

 • Tạp chí


 • Lê Hồng Hạnh (1996)

 • Vốn của công ty là cơ sở vật chất cho hoạt động của nó. Có thể nói sự tồn tại và tin cậy của một công ty trước các đối tác phụ thuộc vào cấu trúc vốn và tư cách pháp lý của công ty. Thông thường vốn công ty được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau. Công ty có thể có vốn cơ hữu của mình và vốn trích lại từ lợi nhuận.