Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Trần Thị Bảo Ánh (2008)

 • Nghiên cứu thực trạng pháp luật Việt Nam về mua bán doanh nghiệp. Hoạt động mua bán doanh nghiệp ở Việt Nam còn non trẻ nên cần có nhiều giải pháp để phát triển việc mua bán doanh nghiệp như đào tạo nhân lực có kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực pháp luật, tài chính, môi giới, tư vấn,...đặc biệt không thể thiếu các giải pháp hoàn thiện khung pháp lý về mua bán doanh nghiệp.

 • Tạp chí


 • Bùi Ngọc Cường (1995)

 • Bài viết phân tích một vài vấn đề cơ bản của Luật doanh nghiệp nhà nước: Bản chất pháp lý của doanh nghiệp nhà nước và phạm vi áp dụng của Luật; Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp nhà nước; Thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp nhà nước; quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước.

 • 2010


 • Nguyễn Đức Minh (2010)

 • Nhà nước hay doanh nghiệp có trách nhiệm đối với quyền con người? -- Tại sao đòi hỏi doanh nghiệp có trách nhiệm đối với quyền con người -- Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với quyền con người theo quy định quốc tế -- Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với quyền con người ở Việt Nam -- Một vài nhận xét, kiến nghị.

 • Tạp chí


 • Đồng Ngọc Ba (2005)

 • Ở Việt Nam, do điều kiện lịch sử xã hội đặc thù, doanh nghiệp và pháp luật doanh nghiệp vẫn còn nhiều điểm khác biệt so với xu hướng phổ biến trên thế giới. Một trong những khác biệt đó là vấn đề loại hình doanh nghiệp. Từ quan điểm phân loại doanh nghiệp dựa trên tiêu chí là tính chất sở hữu, pháp luật hiện hành phân chia doanh nghiệp thành các loại hình cơ bản: Doanh nghiệp tư nhân, ...