Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Viết Tý (1995)

 • Luật pháp hiện hành ghi nhận phá sản doanh nghiệp dưới hai giác độ: doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản; thủ tục giải quyết việc phá sản doanh nghiệp. Phá sản doanh nghiệp có thể được hiểu là hiện tượng doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản và được cơ quan có thẩm quyền quyết định tuyên bố phá sản để bảo vệ lợi ích cho các chủ nợ, cho doanh nghiệp và cho toàn xã hội.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Thư viện Quốc hội (-)

 • Trong thời gian qua, doanh nghiệp Nhà nước đã cơ bản thực hiện được vai trò, nhiệm vụ chủ sở hữu giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước điều tiết kinh tế, ổn định vĩ mô, bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế. Mặc dù kinh tế thế giới chưa hồi phục, xuất khẩu hàng hóa còn hạn chế nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của&#x...

 • 2001


 • Lê Sỹ Cảnh (2001)

 • Trình bày cơ sở lý luận về quản trị hoạt động marketing ở các doanh nghiệp kinh doanh trong điều kiện cơ chế thị trường. Phân tích thực trạng quản trị hoạt động marketing trong các doanh nghiệp nhựa ở Việt Nam. Đề xuất giải pháp hoàn thiện quá trình quản trị hoạt động marketing của doanh nghiệp nhựa Việt Nam trong thời gian tới; Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQD -- Trường Đại học Kinh tế q...

 • 2007


 • Trương Đình Chiến (2007)

 • Những vấn đề lý luận cơ bản về kênh marketing. Thực trạng tổ chức và quản lý các kênh marketing trên thị trường Việt Nam. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức và quản lý hệ thống kênh marketing của các doanh nghiệp trên thị trường Việt Nam; Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQD -- Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Bộ giáo dục đào tạo