Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Luận án


  • Đinh Thị Hồng Duyên;  Advisor:PGS.TS Vũ Hoàng Ngân (2015)

  • Luận án bổ sung và xây dựng thêm một biến mới cho thang đo hiệu quả đào tạo trong mô hình nghiên cứu tác động của các nhân tố tới hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp nội dung số. Luận án đề xuất mô hình nghiên cứu có điều chỉnh để đánh giá những nhân tố tác động đến hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nội dung số ...

  • 2005


  • Trần Hữu Huỳnh (2005)

  • Thông tin đối với doanh nghiệp: Thông tin phải giàu; làm sao để xã hộ được giàu có thông tin; thông tin phải sạch; thông tin phải tươi -- Tính minh bạch của công chức trong mối quan hệ với doanh nghiệp: Minh bạch trong việc xây dựng chính sách, pháp luật; minh bạch trong việc áp dụng pháp luật.

  • 2005


  • Đồng Ngọc Ba (2005)

  • Về phương diện pháp luật, cấu trúc hệ thống cũng như nội dung, hình thức và số lượng văn bản pháp luật về doanh nghiệp phải phù hợp với quan điểm về phân loại doanh nghiệp; việc phân loại doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay dựa trên tiêu chí: phương thức góp vốn và tính chất liên kết trong doanh nghiệp. Về phương diện kỹ thuật lập pháp, vấn đề hình thức và cấu trúc văn&...