Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 1995


  • Đào Công Thiện (1995)

  • Vào những năm 1990, đồng hành với sự tan vỡ của hàng loạt các quỹ tín dụng, các doanh nghiệp thuộc loại hình kinh tế đoàn thể (268) cũng ở trong tình trạng mất ổn định về khả năng mua bán và thanh toán trong quan hệ tiền hàng. Đó là thực tại của sự đan chen từng chiều trong quan hệ kinh tế, đã gây ra sự mất trật tự cho công tác quản lý của Nhà nước ta trong thời gian đầ...

  • Luận án


  • Nguyễn Thị Phương Thảo;  Advisor:Trần Đình Hảo (2021)

  • Luận án phân tích một cách đầy đủ và toàn diện thực trạng pháp luật Việt Nam cũng như thực tiễn thực hiện pháp luật về góp vốn thành lập công ty bằng quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, đánh giá về thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về góp vốn thành lập công ty bằng quyền sở hữu trí tuệ. Luận án chỉ ra yêu cầu hoàn thiện pháp luật về góp vốn thành lập công ty&...