Phân quyền - Giám sát : [233]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 233
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Quốc Sửu (2022-02)

 • Bài viết phân tích trách nhiệm giải trình theo cá góc nhìn khác nhau và đề xuất một số khyến nghị xây dựng, thực hiện khung chính sách, pháp luật về trách nhiệm giải trình trong hệ thống pháp luật trong hệ thống pháp luật với mục tiêu thúc đẩy phòng, chống tham nhũng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy công quyền.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Linh Giang (2021-11)

 • Ở Việt Nam, Nhân dân tham gia hoạt động xét xử của Tòa án thông qua chế định về Hội thẩm nhân dân nhằm bảo đảm nguyên tắc thực hiện quyền lực của Nhân dân trong hoạt động xét xử của Tòa án, thể hiện bản chất Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, tất cả và quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân. Bài viết nhận diện thực tiễn về hoạt động nội dung giám sát của&#...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Khuất Việt Hải (2021-12)

 • Chức năng giám sát tối cao của Quốc hội cỏ một vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động Quốc hội. Trong đó, hoạt động giám sát ngân sách nhà nước của Quốc hội nhằm bảo đảm pháp luật được thực thi một cách nghiêm túc. Việc giám sát cũng phải bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, thể hiện tính quyền lực của Nhà nước, thông qua các kết luận giám sát và việc thực thi kết luận giám sát của Qu...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Quỳnh Hoa (2020-10-15)

 • Bài viết nhấn mạnh quyết tâm loại bỏ tham nhũng, tiêu cực; các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Từ đó đi tới kết luận cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa vi phạm trong cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, với phương châm giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, lấy chủ động phòng ngừa, lấy xây là chính; kiên quyết xử...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Cao Văn Thống (2018-04-04)

 • Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên là một trong sáu nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra các cấp được quy định trong Điều lệ Đảng. Bài viết phân tích những điểm mới trong công tác kiểm tra và đề xuất các giải pháp để thực hiện có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, góp phần phát hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới&#x...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Hoàng Thị Song Mai (2021-11)

 • Hiến pháp năm 2013 khẳng định rõ ràng và đầy đủ hơn chức năng, nhiệm vụ của trong Nhà nước pháp quyền, đây là nội dung mới rất quan trọng trong quan điểm về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và xây dụng cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước nói chung và cơ chế kiểm soát của Tòa án nhân dân đối với các nhánh quyền lập pháp và hành pháp nói riêng. Bài viết này phân tí...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Văn Bắc (2020-01-13)

 • Bài viết nêu rõ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến mới và đạt nhiều kết quả quan trọng, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thúc&#...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 233