Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2010


  • Nguyễn Hải Long (2010)

  • Khái niệm giám sát -- Về đối tượng giám sát của Hội đồng nhân dân: Tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân có phải là đối tượng giám sát của Hội đồng nhân dân hay không; Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân có phải là đối tượng giám sát Hội đồng nhân dân hay không?

  • 2014


  • Nguyễn Thị Hạnh (2014)

  • Giám sát là một trong ba chức năng cơ bản và truyền thống của Nghị viện các nước, nhưng ở Việt Nam, vẫn còn nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn cần được làm sáng tỏ. Trong nhiều cuộc thảo luận, những vấn đề đặt ra thường xoay quanh các nội dung như: hiểu thế bào về quyền giám sát tố cao của Quốc hội? Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của các cơ...