Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2010


 • Phan Trung Lý (2010)

 • Về khái niệm thanh tra chuyên ngành -- Về tổ chức thanh tra chuyên ngành -- Về hoạt động của thanh tra chuyên ngành: Phạm vi hoạt động; Về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành; Quyết định thanh tra chuyên ngành và việc tiến hành thanh tra chuyên ngành; Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra, thanh tra viên, người thực hiện thanh tra chuyên ngành.

 • 2008


 • Nguyễn Đăng Dung (2008)

 • Giới thiệu nhà nước là định chế của con người nên mang những bản tính của con người. Trình bày các loại hình biểu hiện và hậu quả của sự tùy tiện của Nhà nước. Luận giải những nguyên nhân tạo nên sự tùy tiện của Nhà nước

 • 2008


 • Nguyễn Đăng Dung (2008)

 • Quốc hội vốn dĩ không có chức năng giám sát. Các hình thức thực hiện chức năng giám sát của quốc hội. Chức năng giám sát của quốc hội Việt Nam

 • 2006


 • Định Ngọc Vương (2006)

 • Trình bày hiến pháp năm 1946 về trưng cầu dân ý -- Chế định trưng cầu dân ý theo hiến pháp 1959,1980 -- Hiến pháp năm 1992 và các văn bản pháp luật những năm gần đây về trưng cầu dân ý -- Một vài ý kiến đề xuất về xây dựng luật trưng cầu dân ý: Sáng kiến trưng cầu dân ý; cơ quan có thẩm quyền quyết định trưng cầu dân ý; hình thức trưng cầu dân ý; những vấn đề đưa ra ...

 • 2006


 • Hoàng Thị Ngân (2006)

 • Khi xây dựng cơ chế trưng cầu ý dân, cần nghiên cứu các quy định của luật hiến pháp (mà đặc biệt là Hiến pháp) có liên quan tới vấn đề để tổ chức quyền lực nhà nước: Nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước ở Việt Nam -- Quyền lập hiến và trưng cầu ý dân -- Quyền lập pháp và trưng cầu ý dân -- Một số ý kiến cụ thể.

 • 2006


 • Trần Hồng Nguyên (2006)

 • Khái niệm chất lượng hoạt động lập pháp của quốc hội -- Tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động lập pháp của Quốc hội: Luật, pháp lệnh, nghị quyết được ban hành phải phù hợp với trình độ phát triển của kinh tế-xã hội, văn hóa, đạo đức, phong tục, tập quán của dân tộc; Luật, pháp lệnh được ban hành phải phù hợp với đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng; Luật, pháp lệnh, nghị quyết được...

 • 2005


 • Nguyễn Quang Minh (2005)

 • Yêu cầu khách quan của việc nhân dân tham gia xây dựng pháp luật -- Vấn đề nhân dân tham gia xây dựng pháp luật ở Việt N pam -- Những vấn đề đặt ra: Nhân dân - chủ thể của hoạt động xây dựng pháp luật; phạm vi và phương thức nhân dân tham gia xây dựng pháp luật.