Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Lưu Trung Thành (2004)

 • Giám sát là hoạt động chính, chủ yếu được coi là một trong những chức năng của Hội đồng nhân dân. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân đã được quy định trong các văn bản pháp luật của nước ta từ trước đến nay. Tuy nhiên, những hoạt động này còn rất chung chung và hoạt động giám sát còn mang tính hình thức, chưa đáp ứng được yêu cầu, mong đợi của nhân dân.

 • 2008


 • Nguyễn Đăng Dung (2008)

 • Quốc hội vốn dĩ không có chức năng giám sát. Các hình thức thực hiện chức năng giám sát của quốc hội. Chức năng giám sát của quốc hội Việt Nam

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Phương (2012)

 • Chế độ bầu cử chỉ xuất hiện trong nhà nước có dân chủ và là biểu hiện rõ nét, dễ nhận ra của xã hội dân chủ. Trong phạm vi bài viết này tác giả đề cập chế độ bầu cử dưới góc độ hẹp – bầu ra cơ quan đại diện của nhân dân.

 • 2006


 • Trần Hồng Nguyên (2006)

 • Khái niệm chất lượng hoạt động lập pháp của quốc hội -- Tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động lập pháp của Quốc hội: Luật, pháp lệnh, nghị quyết được ban hành phải phù hợp với trình độ phát triển của kinh tế-xã hội, văn hóa, đạo đức, phong tục, tập quán của dân tộc; Luật, pháp lệnh được ban hành phải phù hợp với đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng; Luật, pháp lệnh, nghị quyết được...

 • 2014


 • Nguyễn Thị Hạnh (2014)

 • Giám sát là một trong ba chức năng cơ bản và truyền thống của Nghị viện các nước, nhưng ở Việt Nam, vẫn còn nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn cần được làm sáng tỏ. Trong nhiều cuộc thảo luận, những vấn đề đặt ra thường xoay quanh các nội dung như: hiểu thế bào về quyền giám sát tố cao của Quốc hội? Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của các cơ...

 • 2014


 • Trần Văn Thuân (2014)

 • Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội có vị trí, vai trò quan trọng trong toàn bộ tổ chức và hoạt động của Quốc hội nước ta. Có thể có những quan niệm khác nhau về những yêu cầu, đòi hỏi đặt ra trong hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, song, đặt trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân ở nước ta phù&...