Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Luận án


  • Vũ Đình Hưng;  Advisor:Hà Thế Truyền, Trần Thị Minh Hằng (2019)

  • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về GDHN và quản lý GDHN, luận án đề xuất các giải pháp quản lý GDHN cho học sinh ở các trường trung học phổ thông tỉnh Tuyên Quang trong bối cảnh đổi mới giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng GDHN, kiểm soát được hiệu quả giáo dục toàn diện, làm tốt công tác phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu tạo nguồn đào t...

  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Phạm Văn Quyết (-)

  • Bài viết tập trung xem xét ở hai khía cạnh chủ yếu sau của giáo dục đại học: Sự cần thiết phải đổi mới giáo dục đai học, Phân tích các ý kiến về hướng đi và các giải pháp cho đổi mới giáo dục đại học Việt Nam.