Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Bùi Ngọc Hiền;  Advisor:Trần Trọng Đức; Trần Thị Thanh Thủy (2018)

 • Nghiên cứu, khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng Chính sách phát triển giáo dục vùng ĐBSCL, trong đó tập trung vào nội dung Chính sách phát triển giáo dục vùng ĐBSCL; Nghiên cứu bối cảnh, định hướng phát triển bền vững vùng ĐBSCL; Đề xuất định hướng, giải pháp hoàn thiện Chính sách phát triển giáo dục vùng ĐBSCL, trong đó, tập trung vào hoạch định Chính sách phát triển giáo dục vùng ĐBSCL.

 • Luận án


 • Trần Thế Lữ;  Advisor:Dương Đăng Chinh (2018)

 • Hệ thống hoá và làm rõ thêm những vấn đề lý luận về huy động nguồn tài chính tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phân tích và đánh giá thực tiễn huy động nguồn tài chính tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập ở Việt Nam. Đổi mới các giải pháp huy động nguồn tài chính tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập ở Việt Nam.

 • Luận án


 • Bùi Ngọc Hiền;  Advisor:Trần Trọng Đức; Trần Thị Thanh Thủy (2018-11)

 • Chỉ ra những ưu điểm của nội dung Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 1999 đến nay; phân tích bối cảnh, chỉ ra những vấn đề đặt ra với giáo dục vùng ĐBSCL cũng như yêu cầu hoàn thiện Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đề xuất định hướng cơ bản trong phát triển giáo dục vùng ĐBSCL.

 • Bài trích


 • Cao Văn Sâm (2019)

 • Để đánh giá về giáo dục nghề nghiệp theo chúng tôi chắc lẽ chúng ta cần soi rọi trên nhiều lăng kính với những góc nhìn khác nhau một cách đầy đủ, toàn diện. Trong bài viết này tập trung trao đổi một số vấn đề liên quan về thể chế, chính sách, pháp luật; tác động của nó tới giáo dục nghề nghiệp trong triển khai thực tiễn; đặc biệt nêu một vài suy nghĩ nên tiếp tục có ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Đường (2019)

 • Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) nước ta đang đứng trước bối cảnh mới là công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nền kinh tế thị trường, kinh tế tri thức, toàn cầu hoá, hội nhập quốc tếvà cách mạng công nghiệp 4.0. Bối cảnh này đang tác động mạnh mẽ đến GDNN, trong đó có mạng lưới cơ sở GDNN. Quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN có tầm quan trọng không chỉ đối với sự phát triển hệ thống GDN...