Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Phạm Đỗ Nhật Tiến (2017-9-12)

 • Tác giả chỉ 14 điểm góp ý cho việc sửa đổi và bổ sung Luật Giáo dục liên quan đến các nội dung chính: Các chính sách, Hệ thống giáo dục quốc dân, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên

 • Luận án


 • Lê Văn Khoa;  Advisor:Nguyễn Trọng Điều; Nguyễn Xuân Tế (2019-04-20)

 • Luận án nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông; trên cơ sở đó vận dụng vào nghiên cứu QLNN về giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện quản lý nhà nước về giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 • Tạp chí


 • Ngô Thị Diệp Lan (2018-07)

 • Hiến pháp năm 2013 quy định "Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài". Đây là một quy định bao hàm tính triết lý ở tầm vĩ mô, trong góc nhìn phát triển toàn diện về giáo dục. Tại thành phố Hà Nội trong thời gian qua, chất lượng giáo dục phổ thông tiếp tục được giữ vững và có nhiều tiến bộ. Bên cạnh những&...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018-04-24)

 • Cung cấp thông tin về: (1) Kết quả thực hiện năm 2017 của Đề án "Xoá mù chữ đến năm 2020"; (2) Kết quả thực hiện Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 của Chính phủ quy định về việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn cả nước, giai đoạn từ 2011 đến nay.(3)Số lượng sinh viên...

 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Thuyết (2017-09)

 • Chương trình Giáo dục phổ thông (CTGDPT) tổng thể đã được Ban Chí đạo đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua ngày 28/07/2017 để làm căn cứ biên soạn các Chương trình môn học và hoạt động giáo dục. So với CTGDPT hiện hành, thì CTGDPT tổng thể mới có nhiều điểm đổi mới mạnh mẽ hơn.

 • Bài trích


 • Ngô Thị Diệp Lan (2015)

 • Đổi mới quản lý giáo dục nhằm phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục ở nhiều cấp học đã và đang là nhiệm vụ có tính chiến lược trong quá trình đổi mới giáo dục và đào tạo theo định hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa. Hiện nay, việc nghiên cứu ứng dụng các mô hình, các phương pháp quản lý chất lượng trong lĩnh vực quản lý nhà nước về giáo dục ở các cơ sở đào ...