Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1998


 • Nguyễn Cửu Việt (1998)

 • Đi sâu tìm hiểu và phân tích những nội dung còn bất cập trong Dự thảo Luật giáo dục Việt Nam: về cơ cấu; về kỹ thuật lập pháp; về những vấn đề được nêu trongđề cương hỏi ý kiến nhân dân (phạm vi điều chỉnh của Luật, mục tiêu giáo dục, yêu cầu về nội dung và phương pháp giáo dục, về bậc đại học và hệ thống văn bằng, tổ chức hoạt động giáo dục, chính sách học phí )

 • Báo cáo


 • Phạm Đỗ Nhật Tiến (2017-9-12)

 • Tác giả chỉ 14 điểm góp ý cho việc sửa đổi và bổ sung Luật Giáo dục liên quan đến các nội dung chính: Các chính sách, Hệ thống giáo dục quốc dân, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên

 • Báo cáo


 • Trần Thị Tâm Đan (-)

 • Những chủ trương, chính sách của Nhà nước trong những năm qua về giáo dục mầm non là phù hợp với thực tế của Việt Nam. Trong thời gian tới, phát triển giáo dục mầm non cần kế thừa và phát huy theo định hướng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng và kỷ cương.

 • Bài trích


 • Mai Hồng Quỳ (2018)

 • Bài viết giới thiệu những nét tổng quan về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục bao gồm: sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục; định hướng sửa đổi Luật Giáo dục; những điểm mới của Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.