Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Trần Ngọc Dũng (2004)

  • Bài viết đề câp đến vai trò của giáo dục pháp luật trong sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường hội nhập toàn diện của Việt Nam trong ASEAN và quốc tế; Chính sách của Nhà nước Việt Nam về giáo dục pháp luật; Hệ thống và chương trình giáo dục pháp luật của Việt Nam; Thành tựu và bất cập của sự nghiệp giáo dục pháp luật Việt Nam; Nội dung&#x...

  • Luận án


  • Ngô Văn Trù;  Advisor:PGS.TS Trịnh Đức Thảo (2015)

  • Luận án đưa ra được khái niệm riêng về giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam; chỉ ra vai trò đặc trưng của giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong trại giam; đồng thời xác định các yếu tố cấu thành giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong trại giam gồm mục tiêu, chủ thể, đối tượng, nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục pháp luật. Trên cơ sở phan tích điều tra xã ...