Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Luận án


  • Ninh Thị Hạnh;  Advisor:Nguyễn Thế Hưng; Lê Ngọc Công (2019)

  • Đề xuất quy trình và các biện pháp sử dụng HLĐT. Với hình thức dạy học trực tiếp, chúng tôi đề xuất 06 biện pháp: Sử dụng HLĐT để tạo tình huống học tập và nêu nhiệm vụ nhận thức; Tổ chức HS khai thác HLĐT để cụ thể hóa sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử; Hướng dẫn HS trao đổi, phân tích HLĐT để rút ra kết luận; Hướng dẫn HS sử dụng HLĐT...

  • Luận án


  • Đặng Hùng Dũng;  Advisor:Nguyễn Văn Hiền; Ngô Văn Hưng (2019)

  • Luận án xác định và hệ thống hóa được cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về KQH và NLKQH trên thế giới và trong nước ở các lĩnh vực triết học, tâm lý học và giáo dục học làm cơ sở đề xuất được khái niệm KQH và NLKQH. Đề xuất cấu trúc NLKQH; xác định hai con đường KQH là quy nạp “từ cụ thể đến trừu tượng” và diễn dịch “từ trừu tượng đến cụ thể” làm cơ sở để rèn NL...

  • Bài trích


  • Ngô Thị Diệp Lan (2015)

  • Đổi mới quản lý giáo dục nhằm phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục ở nhiều cấp học đã và đang là nhiệm vụ có tính chiến lược trong quá trình đổi mới giáo dục và đào tạo theo định hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa. Hiện nay, việc nghiên cứu ứng dụng các mô hình, các phương pháp quản lý chất lượng trong lĩnh vực quản lý nhà nước về giáo dục ở các cơ sở đào ...