Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Luận án


  • Võ Xuân Mai;  Advisor:Đào Tam, Nguyễn Phương Chi (2020)

  • Luận án đã đề xuất quy trình tổ chức hoạt động nhận thức theo hướng phát triển năng lực trực giác toán học cho học sinh trong dạy học toán và xác định cách thức tổ chức hoạt động nhận thức nhằm phát triển từng năng lực thành tố của năng lực trực giác toán học theo quy trình đề xuất thông qua các hoạt động tương thích trong dạy học một số nội dung Toán trung học phổ thông.