Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Nguyễn Trung Kiên;  Advisor:Lê Hồng Sơn, Đặng Thành Hưng (2020)

 • Căn cứ trên cơ sở lý luận và thực tiễn dạy học thực hành kỹ thuật theo hướng phát triển kỹ năng làm việc hợp tác, luận án đã đề xuất 5 biện pháp trong dạy học thực hành kỹ thuật, có thể sử dụng linh hoạt, hợp lý trong hoạt động dạy học các môn thực hành kỹ thuật nói chung. Luận án cũng đã xây dựng định hướng dạy học học phần Thực hành điện cơ bản ứng dụng các biện pháp n...

 • Luận án


 • Lê Trọng Ninh;  Advisor:Trần Văn Bính, Nguyễn Bình Định (2020)

 • Nội dung cơ bản của giáo dục thẩm mỹ cho sinh viên thông qua âm nhạc đại chúng là giáo dục tình cảm thẩm mỹ, thị hiếu thẩm mỹ, lý tưởng thẩm mỹ và quan điểm thẩm mỹ; trong đó giáo dục về cái đẹp là hạt nhân chủ yếu của giáo dục thẩm mỹ. Trên cơ sở phân tích thực trạng và những vấn đề đặt ra trong nhiệm vụ giáo dục thẩm mỹ cho sinh viên thông qua âm nhạc đại chúng, ...

 • Luận án


 • Lê Thị Thu;  Advisor:Nguyễn Kim Thành, Nguyễn Văn Hộ (2020)

 • Luận án đã xây dựng được hệ thống lý luận về tư vấn học tập trong dạy học kỹ thuật, bao gồm: Xây dựng khái niệm tư vấn học tập; xác định đặc điểm đặc trưng đào tạo theo học chế tín chỉ, đặc điểm của dạy học kỹ thuật và mối quan hệ giữa chúng; xây dựng quy trình tư vấn học tập trong dạy học kỹ thuật. Luận án đã xây dựng ba biện pháp tư vấn học tập cho sinh viên các t...

 • Bài trích


 • Vũ Quảng (2020-03)

 • Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm áp dụng mô hình phân tích thứ bậc để đánh giá mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng đầu ra sinh viên của các trường đại học công lập. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhân tố đội ngũ giảng viên và người học có tác động lớn nhất tới chất lượng đầu ra sinh viên, tiếp đến là các nhân tố: Cơ chế, chính sách; Chương trình và hoạt độn...