Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Trần Vân Đông (2008)

  • Bài viết trình bày vấn đề luật pháp trong xây dựng tuyến đường sắt Âu - Á thứ ba; những nguyên tắc và nội dung chính cần tính đến trong xây dựng cơ chế luật pháp cho tuyến đường sắt Âu - Á. Việc xây dựng tuyến đường sắt này có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng hệ thống vận tải lưu thông hàng hoá trên bộ giữa các nước đang phát triển.

  • -


  • Doãn Văn Tuân (2014)

  • Tiềm ẩn rủi ro trong các hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế diễn ra trong phạm vi địa phương là tất yếu và ứng phó với những rủi ro này được xem là một phần không thể xem nhẹ của hoạt động quản lý nhà nước về du lịch tại địa phương.