Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2014


  • Authors: Đỗ Hoàng Anh (2014)

  • Bài viết trình bày những hạn chế trong điều 195 dự thảo Luật -- Các kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều 195 Dự thảo Luật: Xác định vị trí, vai trò, chức năng của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không là lực lượng chuyên trách của Nhà nước trực thuộc cơ quan quản lý nhà nước về hàng không dân dụng - Nhà chức trách hàng không; luật hóa nội dung quy định nhiệm vụ và quyền hạn của lực lượng kiểm soát an ninh tại khoản 2 Điều 36 Nghị định 81/2010NĐ-CP về an ninh hàng không thành một điều khoản trong Điều 195 Dự thảo Luật; bổ sung quy định về tổ chức, trang bị, chế độ chính sách đối với lực lượng kiểm soát an ninh vào thành một điều khoản của Điều 195 Dự thảo Luật; xác định trách nhiệm cụ thể ...