Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Tài liệu tham khảo


  •  (2023)

  • Báo cáo phân tích tình hình an toàn giao thông đường bộ tại Việt Nam dựa trên số liệu tổng quan về giao thông vận tải đường bộ, số liệu về tai nạn giao thông đường bộ, chiến lược an toàn giao thông đường bộ quốc gia của Việt Nam, mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Từ đó, đánh giá sự tương thích của tình hình thực tiễn với thể chế quản lý, bố cục thể chế, điều kiện thành lập trung tâm thông tin an toàn giao thông đường bộ quốc gia và kiến nghị những giải pháp nhằm tăng cường cho hệ thống dữ liệu an toàn giao thông đường bộ.

  • previous
  • 1
  • next