Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Sách


  •  (2020)

  • Cuốn sách tập hợp tài liệu là những kết quả nghiên cứu bước đầu của các thành viên nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương vể khoa học và công nghệ để làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn về logistics và nguồn nhân lực logistics ở Việt Nam. Nội dung cuốn sách được biên soạn tập trung vào những vấn đề cơ bản về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực logistics ở Việt Nam và các kinh nghiệm quốc tế.

  • Sách


  •  (2018)

  • Mục đích của tài liệu nhằm phân tích, trao đổi quan điểm và làm rõ bản chất của các dự án BT, BOT hiện nay và cơ sờ pháp lý kiểm toán các dự án BT, BOT của Kiểm toán Nhà nước (KTNN); đánh giá thực trạng các dự án BT, BOT; thực trạng công tác kiểm toán dự án BT, BOT của KTNN và đề xuất các giải pháp về cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả các dự án BT, BOT.

  • Sách


  •  (1967)

  • Bộ Giao thông vận tải tiếp tục xuất bản tập luật lệ III sau khi đã xuất bản tập luật lệ I về giao thông (năm 1964) và tập luật lệ II về vận tải (năm 1965), tập luật lệ III gồm cả hai vấn đề giao thông và vận tải, chia ra làm hai phần gồm những văn bản có tính chất nguyên tắc và lâu dài và những văn bản đề nhất thời phục vụ cho sự chỉ đạo về giao thông và vận tải trong hoàn cảnh cả nước có chiến tranh.