Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bản thông tin


  • Thư viện Quốc hội (-)

  • Tổng quan về tình hình thực hiện hợp tác công tư hợp đồng BOT trong xây dựng hạ tầng giao thông của khu vực Châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ. Một số vấn đề còn tồn đọng và kinh nghiệm thực hiện.

  • Báo cáo


  • Erin Cooper, Benoit Lefevre; Xiangyi Li (2016-9)

  • Bài viết này xem xét bảy sáng kiến giao thông toàn cầu để giảm lượng khí thải. Các sáng kiến nằm trong số 15 sáng kiến được trình bày như một phần của Dự án Paris về Giao thông và Khí hậu và Chương trình nghị sự hành động Lima-Paris để huy động các chủ thể phi nhà nước dưới sự bảo trợ của Khung Liên hợp quốc.

  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Huỳnh Thế Du (2016-03-29)

  • Bài góp ý tập trung vào 7 vấn đề được tóm tắt trong phần I với các phân tích và dẫn giải cụ thể được trình bày trong phần II. Trong đó, đề xuất then chốt là Thành phố Hồ Chí Minh nên tập trung vào đột phá xây dựng hệ thống vận tải hành khách công cộng dựa trên những chính sách và cam kết của Trung ương cùng với kinh nghiệm thực tiễn ở một số nơi trên thế giới đã thành cô...