Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Văn bản pháp luật


  • - (1993-5-6)

  • Toàn văn nội dung công ước liên quan đến cầm, giữ, thế chấp hàng hải 1993. Theo đó Công ước quy định về việc công nhận, thực hiện cầm cố thế chấp và các khoản phí; xếp hạng và hiệu lực của cầm cố thế chấp và các khoản phí; việc thay đổi quyền sở hữu hoặc đăng kí; ...để giúp các quốc gia có liên quan hiểu rõ hơn về cơ chế thế chấp hàng hải 1993.