Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Văn bản pháp luật


  •  (1990-3-29)

  • Giới thiệu nội dung nghị định thư sửa đổi công ước Athens vận chuyển hành khách hành lý bằng đường biển 1990. Mục đích của Nghị định thư: “Công ước” nghĩa là Công ước Athens về Vận chuyển Hành khách và Hành lý bằng đường biển 1974. Đối với các Quốc gia thành viên của Nghị đinh thư 1976 sửa đổi Công ước này, thì việc dẫn chiếu Công ước sẽ là Công ước được sửa đổi bởi Nghị định thư đó.