Discover

Phân quyền - Hành chính : [927]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 927
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Phạm Hồng Thái (2010)

 • Bài viết đề cập đến các nội dung cơ bản sau: Vai trò của tổ chức hình chính lãnh thổ, yếu tố lịch sử của sự hình thành các đơn vị hành chính lãnh thổ, sự ảnh hưởng của hình thức cấu trúc nhà nước quyết định thủ tục, trình tự xác lập, thay đổi đơn vị hành chính - lãnh thổ; phân chia đơn vị hành chính lãnh thổ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và quản lý của nhà nước và xu hướng hình thành những đơn vị hành chính lãnh thổ mới.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Trần Thị Lâm Thi (2009)

 • Tái phạm hành chính là một tình tiết có ý nghĩa quan trọng trong truy cứu trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự. Nó có thể được quy định với ý nghĩa là một tình tiết định tội, hoặc có thể là tình tiết tăng nặng trách nhiệm pháp lý. Nội dung của bài viết tập trung phân tích các tiêu chí xác định tái phạm hành chính theo quy định của pháp luật hành chính và pháp luật hình sự Việt Nam. Trên cơ sở so sánh các quy định giữa hai ngành luật, chỉ ra những bất cập trong các quy định nói trên, qua đó góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Đỗ Đức Hồng Quang (2009)

 • Trong điều kiện hiện nay, khi Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế, cải cách hành chính, hội nhập quốc tế và xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), yêu cầu về xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, dân chủ phải được quan tâm hơn bao giờ hết. Do vậy, để góp phần nâng cao chất lượng ban hành văn bản quản lý nhà nước, trong phạm vi bài viết này, tác giả muốn đề cập đến quan điểm và tiêu chí đánh giá chất lượng ban hành văn bản quản lý nhà nước của các cơ quan hành pháp ở Việt Nam.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2018-02-14)

 • Bài viết đề xuất cần tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính phải gắn với việc bố trí cán bộ, công chức phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ và vị trí việc làm của từng cơ quan, đơn vị. Việc bồi dưỡng, tập huấn phải được thực hiện thường xuyên, có nội dung cập nhật, phương pháp linh hoạt phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính phải thường xuyên được hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2018-05-07)

 • Bài viết nhận định chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã đặt việc xây dựng đội ngũ cán bộ một cách bài bản, khoa học, mang tính chiến lược, bảo đảm sự thống nhất giữa đường lối cán bộ với đường lối chính trị, giữa giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ với nâng cao năng lực thể chế hóa. Sự trưởng thành và phát triển của đội ngũ cán bộ hai mươi năm qua là minh chứng sinh động khẳng định ý nghĩa, giá trị lịch sử của Chiến lược cán bộ.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-06)

 • Bài viết đánh giá để tiếp tục ngăn chặn và giải quyết hiệu quả, các bộ, ngành địa phương cần phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 10/CT-TTg, tiếp tục khắc phục những thiếu sót, sơ hở của quy định pháp luật để CBCC không thể lợi dụng, nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân, doanh nghiệp. Đẩy nhanh tiến trình tinh gọn thủ tục hành chính, công khai, minh bạch hoạt động thông qua việc tăng cường sự kết nối, liên thông trong ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến bảo đảm an toàn, nhanh chóng, hạn chế việc người dân, doanh nghiệp phải tiếp xúc trực tiếp với CBCC.

 • item.jpg
 • Bài trích • Bài viết phân tích nội dung quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, theo đó, Thông tư quy định quy tắc ứng xử chung, ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra và trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân; áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2021-08-09)

 • Bài viết đề xuất các giải pháp bảo đảm thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận về quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thể hiện các nội dung trọng tâm như quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân và thực tiễn thực hiện.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2021-10-27)

 • Bài viết đánh giá "nhũng nhiễu là hành vi cửa quyền, hách dịch, đòi hỏi, gây khó khăn, phiền hà của người có chức vụ, quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ". Biểu hiện của hành vi nhũng nhiễu phong phú, thường xảy ra ở cơ quan cung cấp dịch vụ công, nơi thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc cho doanh nghiệp, người dân. Nó chính là một dạng tham nhũng vặt, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh phục vụ của cơ quan nhà nước, tích tụ lâu ngày thành thói quen, văn hóa xấu trong ứng xử của cán bộ, công chức, gây ảnh hưởng đến môi trường sản xuất, kinh doanh.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-02-04)

 • Bài viết đánh giá về phương diện lý luận và thực tiễn có thể khái quát về chính quyền đô thị (CQĐT) ở Việt Nam như sau: 1) Là một dạng chính quyền địa phương được tổ chức phù hợp với các đặc điểm của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và các điều kiện tự nhiên của đô thị; 2) Vừa có các đặc điểm chung về bản chất, vị trí, vai trò, chức năng của chính quyền địa phương; vừa thể hiện các đặc điểm riêng của chính quyền ở khu vực đô thị(1).

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-02-04)

 • Bài viết nhận định việc xây dựng chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ là tạo ra thể chế quản trị hiệu quả, một chính phủ mạnh, một nền công vụ chuyên nghiệp, gọn nhẹ, minh bạch, luôn sáng tạo và lấy sự công hiến, phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc làm chính, một chính phủ thân thiện.

 • item.jpg
 • Bài trích • Bài viết nhận định các mô hình chính quyền cơ sở, nhất là những biện pháp cải cách theo hướng tăng cường quyền dân chủ trực tiếp cho người dân, có thể giúp ích cho quá trình đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã ở Việt Nam, phù hợp với Hiến pháp năm 2013.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-02-04)

 • Bài viết nhận định Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII xác định mục tiêu “Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công”, nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, để người dân ngày càng hài lòng với dịch vụ công nhận được. Bên cạnh bảo đảm số lượng dịch vụ công, tính bao quát của dịch vụ công thì chất lượng dịch vụ công, thái độ cung ứng dịch vụ công là những mục tiêu cần phải đạt được.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-02-04)

 • Bài viết tìm hiểu tư tưởng của Người về nguồn gốc, bản chất của quyền lực chính trị; phương thức tổ chức, vận hành của bộ máy nhà nước; đặc biệt là vị trí, vai trò của Chính phủ; chức trách, nhiệm vụ của người cán bộ cách mạng sẽ cho chúng ta “cái nhìn toàn diện hơn” về tiến trình cải cách thể chế nói chung, nhất là xây dựng mô hình “Chính phủ kiến tạo”, “Chính phủ liêm chính” trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-02-04)

 • Bài viết nhận định cải cách thủ tục hành chính là một trong những yêu cầu quan trọng trong quá trình xây dựng thể chế của ngành Thuế, nhằm tạo thuận lợi và tăng hiệu quả quản lý, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và người nộp thuế.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 927