Phân quyền - Hành chính : [925]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 925
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Cao Vũ Minh (2022-05)

 • Luật Thanh tra năm 2010 quy định hai tổ chức thanh tra là Thanh tra nhà nước và Thanh tra nhân dân. Thanh tra nhân dân được thành lập ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, khác với Thanh tra nhà nước, Thanh tra nhân dân không mang tính quyền lực nhà nước. Về tổ chức và hoạt động, Thanh tra nhân dân không nằm trong bộ máy&...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Thanh Thanh (2020-08-25)

 • Điều 4 Luật Quốc tịch Việt Nam quy định nguyên tắc quốc tịch, theo đó nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp Luật này có quy định khác. Như vậy, trong một số trường hợp ngoại lệ, Việt Nam vẫn cho phép công dân được mang 2 quốc tịch theo Luật Quốc tịch.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Thu Hương (2020-08-27)

 • Theo Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, Việt Nam công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp Luật này có quy định khác. Vậy, với quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam thì nước ta tuân theo nguyên tắc một quốc tịch “mềm dẻo”. Tuy nhiên, nguyên tắc này đang gặp phải một số vướng mắc trong thực tiễn thi hành.

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Thị Dung (2022-04)

 • Bài viết trình bày một số ý kiền về dự thảo Luật thanh tra (sửa đổi) như sau: quan điểm sửa đổi Luật Thanh tra, nguyên tắc hoạt động thanh tra, hoàn thiện hệ thống tổ chức cơ quan thanh tra, trình tự thủ tục,...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thanh Hoa (2022-03)

 • Tiếng Anh là ngôn ngữ thông dụng của nhiều quốc gia và được sử dụng chủ yếu trong quan hệ hợp tác quốc tế. Vì vậy, nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh đối với công chức hành chính nhà nước vừa là mục tiêu, yêu cầu, vừa là nhiệm vụ cấp thiết để xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, kiến tạo phát triển, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập&#x...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Hồng Vân (2020-07-25)

 • Di chúc có thể được hiểu một cách khái quát nhất là phương tiện ghi nhận ý chí của cá nhân về việc định đoạt tài sản của mình sau khi chết. Người làm chứng cho việc lập di chúc là người hỗ trợ cho người để lại di sản trong quá trình lập di chúc, là người chứng kiến cho quá trình lập di chúc, thông qua đó, họ sẽ xác nhận năng lực nhận thức của người lập di chúc và bảo đảm...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Thanh Thanh (2020-07-19)

 • Bảo vệ bí mật nhà nước là trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân. Việc quản lý, sử dụng bí mật nhà nước bảo đảm đúng mục đích, thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Đoàn Minh Đức, Vũ Việt Hằng (2022-08)

 • Đề nghị và chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là một trong các thành tố quan trọng đế hợp đồng được xác lập. Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày, phân tích tổng quát các quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2015 về đề nghị và chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng. Từ đó, bài viết chỉ ra một số vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật hiện nay và đưa ra một số&#x...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Đào Ngọc Báu (2022-02)

 • Bài viết phân tích các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh, chỉ ra hai vấn đề tồn tại cần giải quyết: Một là, mối quan hệ giữa Luật Cạnh tranh và Luật Xử lý vi phạm hành chính với tư cách là luật chuyên ngành và luật chung; hai là, phương pháp tính mức tiền phạt khi áp dụng chế tài phạt tiền đối với hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh...

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Thư viện Quốc hội (2022-06)

 • Chuyên đề giới thiệu khuôn khổ pháp luật về sự tham gia của người dân trong việc thực hiện dân chủ; Các quy định về tham gia thực hiện dân chủ của người dân ở cơ sở; Một số bất cập trong việc thi thành các quy định về thực hiện dân chủ của người dân ở cơ sở. Trên cơ sở giới thiệu khuôn khổ pháp luật, phân tích một số hạn chế bất cập trong thực tiễn thi hành, tại phần kết ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thúy (2022-04)

 • Xử lý vi phạm hành chính là công cụ quan trọng trong hoạt động quán lý nhà nước nhằm duy trì trật tự, kỷ cương hành chỉnh trong đời sống kinh tế - xã hội. Thời gian qua, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng quan tâm chỉ đạo thực hiện và đã đạt được một sổ kết quả...

 • item.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Văn Tuấn (2015-05)

 • Luận án nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong kiểm soát việc thực hiện quyền hành pháp thông qua việc thực hiện chức năng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Từ đó phân tích những yêu cầu khách quan nhằm phát huy vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Lê Thị Thúy (2020-07-12)

 • Quản lý nhà nước về cư trú là việc chủ thể có thẩm quyền căn cứ vào quy định của pháp luật về cư trú để đặt ra các quy định nhằm bảo đảm thực hiện có hiệu quả quyền cư trú của công dân, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 925