Phân quyền - Hành chính : [792]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 792
 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-06-23)

 • Bài viết trình bày cơ sở nhận diện các nguy cơ dẫn đến khủng hoảng quyền thông trong các cơ quan hành chính nhà nước; Phân tích các yếu tố dẫn đến khủng hoảng quyền thông, từ đó đưa ra các bước xử lý khủng hoảng truyền thông.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-04-21)

 • Bài viết tập trung đánh giá thực trạng quy định của pháp luật về bảo vệ người tố cáo, đồng thời, chỉ ra những hạn chế trong thực tiễn thực hiện pháp luật về bảo vệ người cáo, qua đó đề xuất một biện pháp tăng cường công tác bảo vệ người tố cáo ứng các cơ quan nhà nước hiện nay

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-04-24)

 • Bài viết làm rõ vấn đề nhận thức về trách nhiệm giải trình, bối cảnh cụ thể về trách nhiệm giải trình; tầm quan trọng và thẩm quyền của các chủ thể; bản chất của những yêu cầu trách nhiệm giải trình

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Võ Trí Hảo (2003)

 • Nước ta đang trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có nhiều đặc điểm, trong đó mối quan hệ giữa nhà nước và công dân là “bình đẳng” và nhằm phát triển mở rộng các quyền tự do, dân chủ. Một trong yếu tố" then chốt nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền mà Đảng và Nhà nước đang nhấn mạnh là cải cách tư pháp. Theo định hướng đó, bài viết đề cập về vai trò của toà hành chính và đưa ra một số kiến giải nhằm hoàn thiện tổ chức, hoạt động của tòa hành chính ở nước ta đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Minh Tuấn (2002)

 • Dịch vụ hành chính công là một vấn đề rất mới cả về lý luận và thực tiễn ở nước ta. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5151/QĐ-UB về việc xây dựng đề án thí điểm dịch vụ hành chính công . Đây là một trong những bước triển khai tích cực nhằm đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả của các cấp hành chính. Bài viết trình bày một số suy nghĩ bước đầu về dịch vụ hành chính công

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Phương Lan (2023-11-06)

 • Bài viết đưa ra một số hạn chế trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 từ góc độ kĩ thuật văn bản, bố cục và sử dụng ngôn ngữ chưa thống nhất, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm sửa đổi bổ sung khắc phục những bất câp để áp dụng trong thực hiện

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 792