Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Authors: Đỗ Xuân Đông (1996)

 • Trình bày một số nhiệm vụ trọng tâm để góp phần vào cải cách hành chính đô thị một cách hiệu quả nhất: Cải cách thủ tục hành chính; lập lại trật tự đô thị và trật tự an toàn gia thông; sắp xếp lại bộ máy quản lý hành chính đô thị; đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý công chức trong trong bộ máy quản lý hành chính ở đô thị.

 • 1995


 • Authors: Muroi (1995)

 • Việc ban hành luật thủ tục hành chính và hệ thống luật hành chính -- Dự thảo về Luật thủ tục hành chính và một số vấn đề tồn tại -- Lãnh đạo hành chính và thủ tục hành chính -- Tầm quan trọng của việc xác định vị trí của lãnh đạo hành chính

 • 1995


 • Authors: Bùi Xuân Đức (1995)

 • Tài phán hành chính theo nghĩa hiện đại được hiểu là quyền phán xét, xử lý của cơ quan hành chính đối với các tranh chấp cũng như các vi phạm trong quản lý Nhà nước. Tài phán hành chính là hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước và người cóc chức vụ trong giải quyết một công việc cụ thể và áp dụng chế tài pháp lý tương ứng theo trật tự hành chính

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Văn Vẻ (1997)

 • Tìm hiểu hai hệ thống công chứng trên thế giới: hệ công chứng Latin và hệ công chứng Anglo Sacxon; Hệ công chứng ở Việt Nam là công chứng nhà nước, việc tổ chức nhà nước và tuyển chọn công chứng viên cũng theo những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động của bộ máy nhà nước, quy định trong hiến pháp 1992 và các văn bản pháp luật có liên quan.

 • 1998


 • Authors: Vũ Thư (1998)

 • Khái quát một số vấn đề lý luận về trách nhiệm kỷ luật (TNKL) và vi phạm kỷ luật (VPKL) trong pháp luật Việt Nam. Trình bày và phân tích 4 mô hình chính qui định về mối quan hệ giữa TNKL và VPKL. Đưa ra một số ý kiến về chế tài kỷ luật hành chính theo pháp luật Việt Nam.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Thế Quyền (1996)

 • Văn bản quản lý hành chính nhà nước là kết quả của quá trình hành pháp, là phương tiện quan trọng để áp đặt ý chí nhà nước lên các đối tượng quản lý nhằm thực hiện và chỉ đạo thực hiện các đạo luật, pháp lệnh và nghị quyết của cơ quan dân cử nên luôn gắn chặt với thuộc tính quyền lực nhà nước. Vì vậy tính quyền lực là thuộc tính cơ bản của những văn bản quản lý hành chính nhà nước và được ban hành bởi những chủ thể có thẩm quyền do pháp luật quy định.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Thanh Bình (1996)

 • Các nguyên tắc xác định thẩm quyền của toà án hành chính là những tư tưởng chỉ đạo, xuất phát từ các quan điểm chính trị - pháp lý, từ yêu cầu bảo đảm tự do dân chủ của công dân, từ yêu cầu của việc hoàn thiện và tăng cường hiệu lực hoạt động của bộ máy nhà nước, có ý nghĩa quan trọng đối với việc xác định thẩm quyền toà án hành chính nhằm thực hiện tốt chức năng giải quyết các vụ án hành chính.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Thế Quyền (1996)

 • Để góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác ban hành văn bản quản lý hành chính,giúp cho việc lựa chọn, sử dụng văn bản hợp lý, đúng đắn và thống nhất, bài viết bàn về quyết định- chỉ thị, những hình thức văn bản được ban hành thường xuyên và rộng rãi trong quản lý hành chính nhà nước. Qua đó chỉ ra những dấu hiệu cơ bản của các văn bản đó để phân biệt chúng với nhau và với văn bản khác, tạo cơ sở cho sự thống nhất về cách hiểu và cách sử dụng các quyết định, chỉ thị trong quản lý hành chính nhà nước.