Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2013-12-13)

 • Báo cáo kết quả thường niên này cung cấp một tiến trình của Hệ thống Liên Hợp Quốc tại Việt Nam trong năm 2012, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch hợp tác phát triển năm năm mới giữa Chính phủ Việt Nam và Liên hợp quốc. Chiến lược, mạch lạc và định hướng kết quả ‘Một kế hoạch 2012-2016, phù hợp với các ưu tiên quốc gia và hỗ trợ tăng trưởng toàn diện và xanh; tiếp cận các dịch vụ xã&...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2012-05-25)

 • Báo cáo thường niên năm 2011 của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cung cấp một cái nhìn tổng quan về các kết quả phát triển chính đạt được trong năm 2011 với sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc. Báo cáo nhấn mạnh cách LHQ đóng góp cho cuộc sống tốt hơn cho người dân Việt Nam bằng cách giúp giải quyết các vấn đề như bất bình đẳng và bất bình đẳng, tạo việc làm tốt, tăng cường bảo vệ xã hội,...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2011-05-07)

 • Báo cáo thường niên năm 2010 của Liên hợp quốc tại Việt Nam cung cấp một cái nhìn tổng quan về các kết quả phát triển chính đạt được trong năm 2010 với sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc. Báo cáo nhấn mạnh cách LHQ đóng góp cho cuộc sống tốt hơn cho người dân Việt Nam bằng cách giúp giải quyết các vấn đề như bất bình đẳng và bất bình đẳng, tạo việc làm tốt, tăng cường bảo vệ xã hội,...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2012-05-23)

 • Báo cáo này là một trong những nội dung chi tiết trong báo cáo thường niên hằng năm của UN Việt Nam 2011. Phần này chi tiết về kế hoạch và kết quả tài chính trong năm vừa qua