Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Nguyễn Thị Hồng Hải (2014)

  • Giới thiệu về khái niệm quản trị nhà nước; các nguyên tắc hoạt động của Quản trị nhà nước. Quản trị nhà nước là xu hướng tất yếu của cải cách hành chính ở nhiều nước trên thế giới và một số giải pháp cơ bản.

  • 2015


  • Vũ Hương (2015)

  • Đổi mới cơ chế quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Việc tiếp tục hoàn thiện chnhs sách này là hết sức cần thiết để vừa khuyến khích, vừa thúc đẩy các đơn vị sự nghiệp công thực hiện tự chủ, hướng tới mục tiêu chất lượng, công bằng và hiệu quả trong cung cấp dịch vụ công, phù hợp với lộ trình cải cách hành chính nhà nước và đ...

  • 2004


  • Nguyễn Như Phát (2004)

  • Electronic Resources; Cơ sở lý luận của trách nhiệm Nhà nước: Đặt vấn đề; Hành chính công và Hành chính tư -- Một số dạng biểu hiện trách nhiệm vật chất của Nhà nước: Bồi hoàn theo pháp luật công; Bồi thường thiệt hại từ quan hệ trái vụ theo pháp luật công; Trách nhiệm công vụ; Đền bù do quốc hữu hóa