Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 8-2009


 • Authors: Nguyễn Thị Thu Vân; Đinh Văn Minh; Hoàng Ngọc Giao; Trần Văn Sơn; Nguyễn Văn Kim; Nguyễn Thị Hạnh (2009)

 • Báo cáo này tóm tắt những kết quả quan trọng của dự án nghiên cứu nhằm hiểu rõ hơn bản chất của khiếu nại hành chính ở Việt Nam, cơ cấu giải quyết khiếu nại hành chính hiện thời, và cách thức cải thiện cơ cấu đó.

 • Tạp chí


 • Authors: Trần Thị Hiền (2011)

 • Bàn đến các hình thức xử phạt hành chính với các nội dung cụ thể: Nhận thức chung về hình thức xử phạt vi phạm hành chính; các yêu cầu đối với việc xây dựng pháp luật về hình thức xử phạt hành chính; thẩm quyền xử phạt nhằm hoàn thiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống vi phạm hành chính.

 • Tạp chí


 • Authors: Bùi Thị Đào (2011)

 • Tạm giữ người theo thủ tục hành chính là biện pháp cưỡng chế được áp dụng nhằm ngăn chặn vi phạm hành chính hoặc đảm bảo việc xử lí vi phạm hành chính. Các quy định của pháp luật về biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính rất chú ý đến vấn đề này và mục đích bảo đảm quyền công dân được thể hiện chủ yếu trong các quy định về trường hợp tạm giữ và về thủ tục tạm giữ.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Mạnh Hùng (2011)

 • Luật tố tụng hành chính đã mở rộng đáng kể về phạm vi các vụ việc thuộc thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hành chính trên cơ sở sử dụng phương pháp loại trừ. Tuy nhiên, việc sử dụng phương pháp này của Luật tố tụng hành chính vẫn còn những hạn chế, có thể dẫn đến việc quy định trùng lặp, thiếu nhất quán, không rõ ràng, không đầy đủ, gây khó khăn cho việc khiếu kiện và giải quyết khiếu kiện hành chính của các cá nhân, tổ chức. Tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hành chính là việc cần tính đến trong thời gian sắp tới của các nhà lập pháp Việt Nam

 • Bài trích


 • Authors: Cao Vũ Minh (2016)

 • Bài viết đề cập đến: (1) Về định nghĩa “quyết định hành chính”. (2) Phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Luật. (3) Hình thức của quyết định hành chính được quy định trong Dự thảo luật. (4) Các biện pháp xử lý quyết định hành chính trái pháp luật trong Dự thảo Luật.

 • Tạp chí


 • Authors: Lê Thị Thuý (2006)

 • Tìm hiểu thiết chế giải quyết khiếu kiện hành chính ở Cộng hoà Pháp. Ở Pháp, bên cạnh các thiết chế giải quyết khiếu nại hành chính truyền thống là cơ quan hành chính nhà nước và toà án hành chính, trung gian hoà giải hành chính cũng là một mô hình giải quyết khiếu nại có nhiều ưu điểm và đạt hiệu quả hoạt động. Cơ quan hoà giải hành chính Pháp được thành lập theo Luật số 7-36 ngày 3-1-1973.

 • Tạp chí


 • Authors: Bùi Thị Đào (2006)

 • Tìm hiểu tính đa dạng và phức tạp của bộ máy hành chính; phân tích những biểu hiện chủ yếu của tính đa dạng phức tạp của bộ máy hành chính nhà nước và ảnh hưởng của tính đa dạng phức tạp của bộ máy hành chính tới việc cải cách bộ máy hành chính.