Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Authors: Nguyễn Quốc Sửu (2015)

  • Hội nhập quốc tế và Cộng đồng ASEAN là xu hướng mang tính tất yếu của các nước khu vực Đông Nam Á. Những giá trị chung của hội nhập đòi hỏi mỗi quốc gia phải tự đổi mới để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững, trong đó hiện đại hóa khu vực công và nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước được xem là giải pháp căn bản. Thực tiễn này yêu cầu các nhà chính trị, quản lý quốc gia cần xây dựng chiến lược cải cách khu vực công vừa phù hợp với đặc thù quốc gia, vừa tham khảo những giá trị thích hợp từ quốc gia khác.

  • 2014


  • Authors: Đoàn Kim Huy (2014)

  • Lịch sử hình thành và mục tiêu hành động -- Nhiệm vụ của ASPA -- Về công tác thông tin - xuất bản -- Về hợp tác quốc tế

  • 2004


  • Authors: Nguyễn Như Phát (2004)

  • Electronic Resources; Cơ sở lý luận của trách nhiệm Nhà nước: Đặt vấn đề; Hành chính công và Hành chính tư -- Một số dạng biểu hiện trách nhiệm vật chất của Nhà nước: Bồi hoàn theo pháp luật công; Bồi thường thiệt hại từ quan hệ trái vụ theo pháp luật công; Trách nhiệm công vụ; Đền bù do quốc hữu hóa