Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Authors: Bùi Thị Đào (2011)

  • Tạm giữ người theo thủ tục hành chính là biện pháp cưỡng chế được áp dụng nhằm ngăn chặn vi phạm hành chính hoặc đảm bảo việc xử lí vi phạm hành chính. Các quy định của pháp luật về biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính rất chú ý đến vấn đề này và mục đích bảo đảm quyền công dân được thể hiện chủ yếu trong các quy định về trường hợp tạm giữ và về thủ tục tạm giữ.

  • Bài trích


  • Authors: Cao Vũ Minh (2016)

  • Bài viết đề cập đến: (1) Về định nghĩa “quyết định hành chính”. (2) Phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Luật. (3) Hình thức của quyết định hành chính được quy định trong Dự thảo luật. (4) Các biện pháp xử lý quyết định hành chính trái pháp luật trong Dự thảo Luật.