Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1998


 • Hoàng Thế Anh (1998)

 • Đi sâu nghiên cứu và phân tích những tồn đọng, vướng mắc trong lĩnh vực xử lý xử lý vi phạm hành chính bao gồm: Về thẩm quyễn xử lý vi phạm hành chính; Xác định hành vi vi phạm hành chính; Về thủ tục xử lý vi phạm hành chính

 • 2008


 • Nguyễn Thị Việt Hương (2008)

 • Khái quát thực tiễn xây dựng và sử dụng đội ngũ quan lại trong xã hội phong kiến Việt Nam: đào tạo, tuyển chọn quan lại, sử dụng quan lại, giám sát quan lại. Rút ra một số bài học kinh nghiệm của lịch sử: ưu điểm và hạn chế của chế độ đào tạo, tuyển chọn, sử dụng và giám sát quan lại trong thời kỳ phong kiến; kế thừa một số kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thời&...

 • 2014


 • Nguyễn Thị Thiện Trí (2014)

 • Electronic Resources; Đơn vị hành chính - Kinh tế đặc biệt là loại đơn vị hành chính lãnh thổ được quy định từ Hiến pháp 1992, nhưng cho đến nay chưa có Luật quy định chi tiết, do đó thực tiễn nước ta gặp khó khăn trong việc thành lập loại lãnh thổ đặc biệt này. Giới thiệu những nội dung cơ bản về đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và thực tiễn thành lập các khu kinh tế ở nước&#...

 • 1997


 • - (1997)

 • Thế nào là hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; những đối tượng nào bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực này -- Việc ra quyết định xử phạt được tiến hành ra sao? -- Pháp luật quy định thế nào về quyền khiếu nại, tố cáo việc xử phạt.

 • 2001


 • Nguyễn Hải Hà (2001)

 • Electronic Resources; Trình bày những bất cập phổ biến về vấn đề phân cấp quản lý hành chính. Kiến nghị một số giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập về vấn đề phân cấp quản lý hành chính nhà nước

 • 2000


 • Trần Minh Hương (2000)

 • Electronic Resources; Cải cách bộ máy hành chính là một trong những nội dung cơ bản của cải cách nền hành chính quốc gia. Cải cách bộ máy hành chính thể hiện tập trung nhất trong cải cách cơ cấu và cải cách chức năng. Lần lượt đi sâu phân tích về những nội dung cơ bản của trong cải cách cơ cấu và cải cách chức năng và mối quan hệ hữu cơ giữa chúng. Trình bày một số nhiệm vụ cụ thể...