Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Phạm Hồng Thái (2014)

 • Bài báo tập trung phân tích trình bày về bản chất trách nhiệm bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và các quyết định hành chính, các tổn hại về tinh thần, thực tiễn việc thực hiện bồi thường của nhà nước và nêu ra những ý kiến cần hoàn thiện Luật bồi thường nhà nước

 • Tạp chí


 • Phạm Hồng Thái (2014-09-16)

 • Bài báo tập trung phân tích, luận giải về bản chất trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, những quyết định hành chính, hành vi hành chính gây thiệt hại về vật chất, tổn hại về tinh thần; thực tiễn thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước và những ý kiến về hoàn thiện Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

 • 2006


 • Phạm Hồng Thái (2006)

 • Mấy lời dẫn nhập -- Nội dung thầu công vụ; trong khoa học luật và khoa học hành chính, công vụ có thể được hiểu theo ở những cấp độ , theo nghĩa rộng, nghĩa hẹp khác nhau -- Đấu thầu công vụ và việc áp dụng trong thực tiễn

 • previous
 • 1
 • next