Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Quốc Sửu (2015)

 • Cải cách hành chính nhìn từ quản lý phát triển xã hội luôn đặt trong trạng thái động, vì tính liên tục của đời sống và tính phụ thuộc của quản trị vào đời sống xã hội. Cho dù có sự khác biệt chế độ chính trị hay bối cảnh xã hội thì cải cách hành chính luôn hướng đến mục tiêu quản trị xã hội để phát triển.

 • Bài trích


 • Lê Văn Hòa (2015)

 • Thực thi chính sách công là quá trình đưa chính sách công vào thực tiễn đời sống xã hội nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chính sách công và để xác định rằng quá trình thực thi chính sách công có đạt được mục tiêu hay không thì cần phải đo lường kết quả thực thi chính sách công.

 • Bài trích


 • Chế Viết Sơn (2015)

 • Bài viết đề cập đến những kết quả bước đầu đạt được từ công tác cải cách hành chính tại Đà Nẵng và những kinh nghiệm mà Đà Nẵng rút ra trong quá trình thực tiễn chỉ đạo, điều hành, theo dõi, tổng kết và đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thanh Mai (2015)

 • Hoạt động công chứng có vai trò đặc biệt quan trọng trong quản lý nhà nước nói riêng cũng như trong đời sống xã hội nói chung. Hoạt động công chứng có liên quan mật thiết đến quyền lực nhà nước những điều đó không có nghĩa chỉ cơ quan nhà nước mới có thể thực hiện hoạt động này, mà có thể chuyển giao cho một số tổ chức và cá nhân thực hiện như một loại hình dịch vụ công.

 • Bài trích


 • Ngô Văn Trân, Ngô Hà Trung (2015)

 • Chính quyền các tỉnh miền Trung đã có nhiều chủ trương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tôn giáo, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Tuy nhiên, công tác này ít nhiều còn bất cập, có lúc diễn biến phức tạp.

 • Bài trích


 • Nguyễn Quốc Sửu (2015)

 • Hội nhập quốc tế và Cộng đồng ASEAN là xu hướng mang tính tất yếu của các nước khu vực Đông Nam Á. Những giá trị chung của hội nhập đòi hỏi mỗi quốc gia phải tự đổi mới để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững, trong đó hiện đại hóa khu vực công và nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước được xem là giải pháp căn bản. Thực tiễn này y...