Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Authors: Phạm Đức Chính (2015)

 • Cải cách hành chính luôn là động lực cho sự thay đổi, là công việc đầy phức tạp và thử thách, nhưng đem lại hiệu lực và hiêu quả cho khu vực nhà nước, góp phần phát triển kinh tế quốc gia. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách là xây dựng quy hoạch chiến lược, cải cách nền công vụ, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng nhà nước pháp quyền, cải thiện chế độ dân chủ, phòng chống tham nhũng và phân cấp trong khu vực công.

 • Bài trích


 • Authors: Đoàn Kim Huy (2015)

 • Trường Harvard Kennedy được thành lập vào năm 1936 và ban đầu chỉ đào tạo cấp bằng thạc sỹ chuyên ngành hành chính công với thời gian đào tạo một năm. Cho tới những năm 60 của thế kỷ XX, trường mới triển khai chương trình đào tạo cấp bằng thạc sỹ chuyên ngành chính sách công.

 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Thị Thu Hà (2015)

 • Đổi mới cơ chế cung ứng dịch vụ công của Nhà nước là vấn đề mới và rất phức tạp, nhận thức một cách đúng đắn, đầy đủ vấn đề này là hết sức khó khăn. Nếu nhận thức không thống nhất và đầy đủ về nội dung, đặc trưng, bản chất của Nhà nước về dịch vụ công sẽ dẫn rới tình trạng lúng túng, khó khăn trong nghiên cứu lý luận và hoạt động thực tiễn.

 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Thanh Tuân (2015)

 • Bài viết đề cập đến công tác cải cách hành chính của huyện Mộ Đức. Những thành công bước đầu chính là cơ sở để chính quyền và nhân dân huyện Mộ Đức tin tưởng vào việc thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ cải cách hành chính.

 • Bài trích


 • Authors: Đoàn Thị Bạch Liên (2015)

 • Chương "Chính quyền địa phương" đã đánh dấu những thay đổi lớn của Hiến pháp năm 2013, làm rõ hơn tính chất của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong mối quan hệ với trung ương đồng thời cũng quy định rõ ràng về phân chia đơn vị hành chính - cơ sở tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay.

 • Bài trích


 • Authors: Bùi Thị Ngọc Mai (2015)

 • Bài viết đưa ra một số nhận định về những ưu điểm và hạn chế trong việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước thời gian qua, phân tích nguyên nhân của những hạn chế và trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp đối với vấn đề này.

 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Quỳnh Nga, Chu Thị Khánh Ly (2015)

 • Họp báo là hoạt động diễn ra thường xuyên, đặc biệt trong quá trình quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước nhằm cung cấp thông tin đến người dân thông qua báo chí và các phương tiện truyền thông khác, từ đó thiết lập và duy trì quan hệ hữu ích giữa Nhà nước với công dân

 • Bài trích


 • Authors: Vũ Anh Đào (2015)

 • Quản lý công mới được lấy cảm hứng từ một tập hợp các lý thuyết kinh tế và các giá trị chuẩn mực với mục tiêu là tìm ra cơ chế cung cấp dịch vụ công hiệu quả hơn và nâng cao trình độ quản lý chính phủ. Đặc điểm chính là tăng tính thị trường, chuyển giao quyền lực, quản lý chuyên nghiệp và sử dụng hợp đồng trong cung cấp dịch vụ công.