Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Authors: Chế Viết Sơn (2015)

  • Bài viết đề cập đến những kết quả bước đầu đạt được từ công tác cải cách hành chính tại Đà Nẵng và những kinh nghiệm mà Đà Nẵng rút ra trong quá trình thực tiễn chỉ đạo, điều hành, theo dõi, tổng kết và đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố.

  • Tài liệu tham khảo


  •  (2019)

  • Các quy định điều chỉnh đối với hoạt động thanh tra lại hiện nay đang tồn tại một số điểm bất cập trên cả phương diện lý luận, thẩm quyền và thời hiệu tiến hành, đã làm ảnh hưởng đáng kể đến kết quả thanh tra. Về lý luận, không xác định được thanh tra lại thuộc loại hình nào của thanh tra nhà nước. Về thẩm quyền, việc thanh tra lại chưa bao phủ đối với tất cả các kết quả thanh tra. Bên cạnh đó, pháp luật thanh tra chưa có quy định đầy đủ cho quy trình tiến hành một cuộc thanh tra lại. Do đó, cần phải nghiên cứu, hoàn thiện các quy định của pháp luật thanh tra, đặc biệt là Luật Thanh tra về những vấn đề này.

  • Tài liệu tham khảo


  •  (2020)

  • Bài viết khái quát thực trạng công đoàn khi tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát trong các nghiệp (DN) với 3 nội dung chính, bao gồm: Các vấn đề liên quan đến chế độ, chính trong DN; Quy chế dân chủ cơ sở; Thực hiện tài chính công đoàn. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của công đoàn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ) trong tình hình mới.