Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1993


 • Authors: Bùi Xuân Đức (1993)

 • Trong họat động của các cơ quan hành chính Nhà nước nhất là các lĩnh vực có liên quan đến các mặt đời sống của công dân, có lúc, có nơi, bằng hành vi của mình , cơ quan hành chính Nhà nước đã thực hiện không đúng pháp luật, dẫn đến tranh chấp giữa một bên là cơ quan hành chính Nhà nước và một bên là người công dân -- Vấn đề tổ chức tư pháp hành chính ở nước ta: Giao cho tòa án Nhân dân xét xử những tranh chấp giữa công dân và cơ quan hành chính về sai sót trong bầu cử và một số tranh chấp lao động; Giao cho thanh tra Nhà nước như là một cơ quan chuyên trách giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân.

 • Tạp chí


 • Authors: Đinh Văn Mậu (1995)

 • Bài viết nghiên cứu về quyết định hành chính và sự phản kháng đối với quyết định hành chính từ phía công dân. Đây là việc làm cần thiết, thiết thực cho việc hoàn thiện cơ chế khiếu nại hành chính và thiết lập cơ chế khiếu kiện tố tụng hành chính ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Thế Quyền (1995)

 • Hệ thống pháp luật hành chính là tổng thể các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực chấp hành-điều hành. Các quy phạm hành chính thường đề cập đến nhiều nội dung khác nhau. Bài viết chỉ phân tích tới nhóm quy phạm pháp luật quy định về thủ tục trong luật hành chính.

 • Tạp chí


 • Authors: Trần Văn Độ (1995)

 • Bài viết trình bày một vài sơ lược về vấn đề tái thẩm hiện nay. Thực tiễn hoạt động của Toà án những năm qua cho thấy việc xét xử các vụ án hình sự theo trình tự sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm được tiến hành phổ biến, số lượng các vụ án được xét sử theo trình tự tái thẩm không nhiều; xuất hiện nhiều quan niệm khác nhau về vấn đề tái thẩm, do đó cần phải có nghiên cứu để giải quyết vấn đề này.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Phúc Thành (1997)

 • Với nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội, về quy luật phát triển khách quan của nền kinh tế xã hội ở nước ta hiện nay, về vai trò và vị trí của pháp luật hành chính, Nhà nước ta đã ban hành những quy định mới về quản lý hành chính, tạo hành lang pháp lý cho việc chuyển đổi nền kinh tế. Vai trò của pháp luật hành chính đối với nền kinh tế thể hiện qua cơ cấu sở hữu; cơ chế kinh tế; địa vị pháp lý hành chính của cơ quan nhà nước trong nền kinh tế thị trường; thủ tục hành chính; cơ chế giải quyết khiếu nại tố cáo.

 • 1998


 • Authors: Hoàng Thế Anh (1998)

 • Đi sâu nghiên cứu và phân tích những tồn đọng, vướng mắc trong lĩnh vực xử lý xử lý vi phạm hành chính bao gồm: Về thẩm quyễn xử lý vi phạm hành chính; Xác định hành vi vi phạm hành chính; Về thủ tục xử lý vi phạm hành chính