Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 1998


  • Authors: Trịnh Đức Thảo (1998)

  • Mục đích của mô hình hành chính “một cửa, một dấu” là: Tạo điều kiện thuận lợi cho mọi công dân và các pháp nhân khi đến UBND quận (huyện) để giải quyết các hồ sơ, thủ tục về hành chính, không phải đi lại nhiều; Đảm bảo cho việc giải quyết công vụ nhanh chóng, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước và đề cao trách nhiệm thủ trưởng các phòng, ban chuyên trách – Đơn giản hóa tổ chức bộ máy cấp quận (huyện), loại bỏ các khâu trung gian, giảm biên chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả cán bộ, viên chức và công chức hoạt động trong bộ máy quận, huyện – Về quan niệm mô hình “một cửa”-Một cửa là việc hình thành khu vực hành chính tập trung – Quan niệm “một dấu”-Một dấu là việc thủ trưởng các ...

  • 1993


  • Authors: Vũ Thư (1993)

  • Về vấn đề tổ chức cơ quan xét xử các tranh chấp hành chính, với điều kiện ở nước ta hiện nay, việc tổ chức cơ quan tòa án hành chính như sau: Trong mối quan hệ với toàn bộ máy Nhà nước; Trong mối quan hệ với các tranh chấp hành chính; Trong mối quan hệ với công dân; Trong mối quan hệ với pháp luật thực định về tư pháp.

  • Tạp chí


  • Authors: Trần Minh Hương (1999)

  • Xử lý vi phạm hành chính là hoạt động phức tạp, có sự tham gia của nhiều cơ quan tổ chức với phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ khác nhau. Mặt khác đây là hoạt động áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhà nước đối với tổ chức, cá nhân nên đòi hỏi tiến hành thận trọng, tuân thủ quy định về nội dung và thủ tục. Qua nghiên cứu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và khảo sát thực tiễn xử lý vi phạm hành chính thấy có nhiều vấn đề cần được đưa ra tham khảo thêm.