Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1997


 • - (1997)

 • Thế nào là hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; những đối tượng nào bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực này -- Việc ra quyết định xử phạt được tiến hành ra sao? -- Pháp luật quy định thế nào về quyền khiếu nại, tố cáo việc xử phạt.

 • Tạp chí


 • Trần Minh Hương (1998)

 • Những quy định trong các văn bản quản lý hành chính nhà nước có ảnh hưởng đến phạm vi quyền và nghĩa vụ cũng như lợi ích của tổ chức, cơ quan, cá nhân có liên quan nên chúng phải đáp ứng những yêu cầu khác nhau về chính trị, đạo đức, pháp lý, khoa học...Xét về thực chất, mỗi yêu cầu đối với các văn bản đều nhằm mục đích cao nhất là bảo đảm sự tuân thủ pháp chế. Bài viết đi&#x...

 • Tạp chí


 • Trần Văn Độ (1995)

 • Bài viết trình bày một vài sơ lược về vấn đề tái thẩm hiện nay. Thực tiễn hoạt động của Toà án những năm qua cho thấy việc xét xử các vụ án hình sự theo trình tự sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm được tiến hành phổ biến, số lượng các vụ án được xét sử theo trình tự tái thẩm không nhiều; xuất hiện nhiều quan niệm khác nhau về vấn đề tái thẩm, do đó cần phải có nghiên cứu ...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thế Quyền (1995)

 • Hệ thống pháp luật hành chính là tổng thể các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực chấp hành-điều hành. Các quy phạm hành chính thường đề cập đến nhiều nội dung khác nhau. Bài viết chỉ phân tích tới nhóm quy phạm pháp luật quy định về thủ tục trong luật hành chính.

 • Tạp chí


 • Lưu Bình Nhưỡng (1996)

 • Phân tích những đặc trưng cơ bản của hợp đồng lao động. Về bản chất, hợp đồng lao động không khác gì các loại hợp đồng khác, đó là sự thoả thuận của các chủ thể. Nhưng xét trên khía cạnh khác, hợp đồng lao động còn là môt loại quan hệ đặc biệt nhất trong các loại hợp đồng.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thanh Bình (1996)

 • Các nguyên tắc xác định thẩm quyền của toà án hành chính là những tư tưởng chỉ đạo, xuất phát từ các quan điểm chính trị - pháp lý, từ yêu cầu bảo đảm tự do dân chủ của công dân, từ yêu cầu của việc hoàn thiện và tăng cường hiệu lực hoạt động của bộ máy nhà nước, có ý nghĩa quan trọng đối với việc xác định thẩm quyền toà án hành chính nhằm thực hiện tốt chức năng giải quyết&#...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thế Quyền (1996)

 • Để góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác ban hành văn bản quản lý hành chính,giúp cho việc lựa chọn, sử dụng văn bản hợp lý, đúng đắn và thống nhất, bài viết bàn về quyết định- chỉ thị, những hình thức văn bản được ban hành thường xuyên và rộng rãi trong quản lý hành chính nhà nước. Qua đó chỉ ra những dấu hiệu cơ bản của các văn bản đó để phân&#x...

 • Tạp chí


 • Đỗ Xuân Đông (1996)

 • Trình bày một số nhiệm vụ trọng tâm để góp phần vào cải cách hành chính đô thị một cách hiệu quả nhất: Cải cách thủ tục hành chính; lập lại trật tự đô thị và trật tự an toàn gia thông; sắp xếp lại bộ máy quản lý hành chính đô thị; đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý công chức trong trong bộ máy quản lý hành chính ở đô thị.

 • 1995


 • Bùi Xuân Đức (1995)

 • Tài phán hành chính theo nghĩa hiện đại được hiểu là quyền phán xét, xử lý của cơ quan hành chính đối với các tranh chấp cũng như các vi phạm trong quản lý Nhà nước. Tài phán hành chính là hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước và người cóc chức vụ trong giải quyết một công việc cụ thể và áp dụng chế tài pháp lý tương ứng theo trật tự hành chính