Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1995


 • Muroi (1995)

 • Việc ban hành luật thủ tục hành chính và hệ thống luật hành chính -- Dự thảo về Luật thủ tục hành chính và một số vấn đề tồn tại -- Lãnh đạo hành chính và thủ tục hành chính -- Tầm quan trọng của việc xác định vị trí của lãnh đạo hành chính

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thế Quyền (1996)

 • Văn bản quản lý hành chính nhà nước là kết quả của quá trình hành pháp, là phương tiện quan trọng để áp đặt ý chí nhà nước lên các đối tượng quản lý nhằm thực hiện và chỉ đạo thực hiện các đạo luật, pháp lệnh và nghị quyết của cơ quan dân cử nên luôn gắn chặt với thuộc tính quyền lực nhà nước. Vì vậy tính quyền lực là thuộc tính cơ bản của những văn bản quản lý hành chính...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Phúc Thành (1997)

 • Với nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội, về quy luật phát triển khách quan của nền kinh tế xã hội ở nước ta hiện nay, về vai trò và vị trí của pháp luật hành chính, Nhà nước ta đã ban hành những quy định mới về quản lý hành chính, tạo hành lang pháp lý cho việc chuyển đổi nền kinh tế. Vai trò của pháp luật hành chính đối với nền kinh tế thể hiện qua cơ cấu sở hữu; cơ ...

 • Tạp chí


 • Trần Minh Hương (1997)

 • Cải cách bộ máy hành chính là một trong những vấn đề trọng tâm của cải cách nền hành chính quốc gia và là vấn đề được nhiều người quan tâm nghiên cứu. Trong phương hướng cải cách bộ máy hành chính, dân chủ hoá bộ máy và phát triển các nhân tố tự quản là một trong những phương hướng quan trọng nhất.

 • 1998


 • Vũ Thư (1998)

 • Khái quát một số vấn đề lý luận về trách nhiệm kỷ luật (TNKL) và vi phạm kỷ luật (VPKL) trong pháp luật Việt Nam. Trình bày và phân tích 4 mô hình chính qui định về mối quan hệ giữa TNKL và VPKL. Đưa ra một số ý kiến về chế tài kỷ luật hành chính theo pháp luật Việt Nam.

 • 1997


 • Vũ Thư (1997)

 • Nhận thức những bất cập của thủ tục hành chính là những khiếm khuyết lớn trong nền hành chính nhà nước, từ năm 1992, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành chỉ thị số 40-TTg quy định một số điểm trong quan hệ làm việc giữa các đồng chí phụ trách bộ máy các cấp --Tiến hành cải các hành chính về thể chế và tổ chức thực hiện liên quan tới việc làm rõ các vấn đề: Thủ tục hành chính và c...