Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Trần Du lịch (2014)

  • Trên cơ sở tham khảo Dự thảo Luật Tổ chức VKSND, tác giả góp một số ý kiến về Chương VI - Bảo đảm hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân: bên cạnh sự ủng hộ việc tăng cường điều kiện tốt nhất có thể được, nhằm bảo đảm điều kiện cho VKSND các cấp hoạt động hiệu quả cũng cần có cách nhìn mới hơn về cơ chế tài chính, quản lý nhân sự phù hợp với địa vị pháp lý của VKSND t...

  • -


  • Trần Thị Lâm Thi (2014)

  • Trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước, cưỡng chế hành chính là phương tiện quan trọng đảm bảo thực thi quyền lực nhà nước, nhằm duy trì trật tự quản lý cũng như tổ chức đời sống xã hội, phục vụ các nhu cầu phát triển của xã hội. Tác giả đã đưa ra những định nghĩa, quan niệm khác nhau về cưỡng chế hành chính, phân tích bản chất, phạm vi sử dụng cưỡng chế hành chính cũng như m...