Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Phạm Tuấn Khải (2014)

 • Phân tích nội dung các khuyết điểm cần khắc phục trong đầu tư công : vai trò Nhà nước trong đầu tư công; chuyển đổi cơ chế đầu tư; chiến lược, quy hoạch đầu tư công… Trình bày năm nguyên nhân cơ bản dẫn đến hệ quả các khó khăn trong đầu tư công nhằm khẩn trương xây dựng, ban hành hệ thống chính sách, pháp luật đầu tư công

 • -


 • Võ Đại Lược (2014)

 • Trình bày 10 nội dung kiến nghị về chính sách đầu tư công : gắn chính sách đầu tư công với chính sách điều hành kinh tế vĩ mô; thống nhất pháp luật về đầu tư công; giải tỏa các vướng mắc về nguồn vốn đầu tư công; kế hoạch đầu tư công; cải thiện phương thức thực hiện đầu tư...

 • -


 • Đinh Dũng Sỹ (2014)

 • Phân tích khái niệm đầu tư công theo một số cách tiếp cận khác nhau. Trình bày nội dung ba đặc điểm của đầu tư công : là hoạt động đầu tư của nhà nước; nguồn vốn đầu tư cho hoạt động đầu tư công... Đề cập đến 8 chương trình, dự án đầu tư là đối tượng của đầu tư công và hai khía cạnh phân loại đầu tư công. Đưa ra một số bất cập về đầu tư công và các kiến nghị nhằm&#x...

 • -


 • Phạm Thúy Hạnh (2014)

 • Trình bày một số văn bản pháp luật hiện hành đang điều chỉnh hoạt động đầu tư công ở Việt Nam : Luật Ngân sách nhà nước 2002, Luật xây dựng 2004, Luật đấu thấu 2005 - 2013. Phân tích những hạn chế, bất cập trong pháp luật đầu tư công : chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, chưa đảm bảo sự thống nhất, thiếu tính minh bạch... nhằm cho thấy nhu cầu hoàn thiện thể chế đầu tư công

 • -


 • Hoàng Tú Oanh (2014)

 • Giới thiệu Về đánh giá cung ứng và xã hội hóa dịch vụ công ở Việt Nam hiện nay với 3 đề tài: Xã hội hóa dịch vụ công ích ở các đô thị hiện nay; Bàn về việc nên hay không nên xã hội hóa chứng thực?; Một số trao đổi về dịch vụ y tế trong hệ thống dịch vụ công.