Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2011


 • Đoàn Thị Tố Uyên (2011)

 • Thực trạng Pháp luật về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật -- Quốc hội, Chính phủ cấn thực hiện một số các biện pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan và trực tiếp quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới

 • 2015


 • Vũ Hương (2015)

 • Đổi mới cơ chế quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Việc tiếp tục hoàn thiện chnhs sách này là hết sức cần thiết để vừa khuyến khích, vừa thúc đẩy các đơn vị sự nghiệp công thực hiện tự chủ, hướng tới mục tiêu chất lượng, công bằng và hiệu quả trong cung cấp dịch vụ công, phù hợp với lộ trình cải cách hành chính nhà nước và đ...

 • 2015


 • Đoàn Kim Huy (2015)

 • Khái quát về IPAA -- Tổ chức các sự kiện khoa học và các chương trình đào tạo -- Các ấn phẩm của IPAA -- Hợp tác quốc tế của IPAA

 • 2015


 • Lưu Kiếm Thanh (2015)

 • Ở Đan Mạch, CQTQĐP là một bộ phận không thể tách rời của hê thống dân chủ của Đan Mạch.; Trình bày cấp độ chính quyền ở Đan Mạch: có 3 cấp. Đề có quyền hoạt động chính trị thì CQTQĐP ở Đan Mạch phải dựa vào 4 trụ cột cơ bản. CQTQĐT là chính phủ công ở cấp gần nhất với công dân

 • 2015


 • Đinh Ngọc Giang (2015)

 • Electronic Resources; Những kết quả đạt được trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch -- Những hạn chế và nguyên nhân -- Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN về hộ tịch